Recent Changes - Search:

CSE dept.


This site contains wiki-pages for the department of computer science and engineering at Chalmers and GU.


edit SideBar

VPCE20092013

CE strategiplan 2008-2012

Utdrag av det som direkt rör grundutbildningen från Lars version 080525.

2.2 Grundutbildning

Avdelningen ansvarar för kurser på avancerad nivå inom hårdvarukonstruktion och -verifiering, datorarkitektur och datorgrafik; samt för kurser på grundläggande nivå i elektroniska kretsar, digital- och datorteknik, maskinorienterad programmering och datorsystemteknik. Avdelningen är också hemort för mastersprogrammet Integrated Electronic Systems Design (IESD). Sammantaget ger avdelningens lärare 21 kurser varav 8 på avancerad nivå.


3.1 Grundutbildning

Verksamhetsmål 2008–2012

IESD-programmet har under innevarande läsår startats upp. Förberedelserna har inneburit en stor belastning på de inblandade lärarna, i form av nyutveckling och anpassing av kurser samt mycket adminstrativt arbete såsom programkoordination och studentantagning. Kursutvecklingsarbetet bör under de följande åren avta mot en konstant nivå motiverad av utvecklingen inom området. Det är mycket angeläget att även den administrativa bördan kan bringas ner.

I och med Bologna-arbetet har kurserna på avancerad nivå fått en rejäl översyn, inom befintligt poängutrymme och utan tillskott på extra resurser. Efter de stora förändringar som genomförts behövs under de kommande åren främst en noggrann uppföljning och konsolidering. Förutom kurserna inom IESD-programmet gäller detta även Design and Organization of Parallel Computer Architecture och Computer Graphics.

Med ett undantag är de kurser som avdelningen erbjuder inom IESD-progammet just nu obligatoriska eller semi-obligatoriska. Under 2008–2012 är det därför främst utbudet av valfria kurser som kommer att behöva ses över. Under förutsättning att programmet fortsätter locka till sig studenter vill vi under den kommande femårsperioden kunna erbjuda ytterligare två kurser inom programmet. En kurs i samkonstruktion av hård- och mjukvara faller inom avdelningens område (men saknar för närvarande lämplig lärare vars tid kan frigöras); en kurs i RF-teknik skulle däremot behöva erbjudas av MC2.

Flera av kurserna inom IESD-programmet (speciellt de nyutvecklade) står och faller för närvarande med den undervisande läraren. Detta är otillfredsställande ur programsynvinkel (speciellt för de obligatoriska kurserna) och vi vill därför för varje kurs identifiera en "understudy" som är kapabel att ge kursen, exempelvis i fall av sjukdom.

MC2-kursen Digital Circuit Design ges för närvarande av KJ. Under den kommande femårsperioden kommer KJ att gå i pension och kursen, som är en viktig del av IESD, kommer att behöva en ny lärare; det är då naturligt att tänka sig en kursöversyn i samband med bytet.

Bland kurserna på kandidatnivå är Digitalteknik, fk i det närmaste nyutvecklad (kursen ges av AL men angår området). Närmast i tur för översyn står således Digital- och datorteknik och dess uppföljare Datorsystemteknik och Maskinorienterad programmering. Under detta arbete är det viktigt att överväga även gränssnitten mellan kurserna.

Med nio seniorer kan avdelningen långsiktigt hantera förslagsvis nio kandidatarbeten (med fem teknologer per grupp) och ungefär 25 examensarbeten (med tvåteknologer per grupp) per år (inkluderat industribaserade examensarbeten).

Operativa mål för 2008

I samarbete med studierektorn samt berörda lärare vid avdelningen för Nätverk och System påbörja en översyn av kandidatnivåns kurser.

Konsolidera kurserna på avancerad nivå.

Ta fram examensarbeten för IESD-programmet.


4.1 Grundutbildning på kandidatnivå

Avdelningens grundutbildningsuppdrag är omfattande och det är värt att notera att den till stor del utförs av heltidslärare. S-GL går i pension under 2008 och ersätts i de fundamentala kurserna av RJ från Nätverk och System. L-EA går i pension 2012 och planeringen för hur han ersätts måste därför göras under perioden.


5 Infrastrukturbehov

5.1 Grundutbildningen

Områdets undervisning är i nuläget beroende av tillgång till institutionens laborationslokaler med speciell utrustning och datorer där kritisk programvara kan köras. Kurslabbens datorutrustning har nyligen undergått en omfattande uppgradering. Rullande nyanskaffning fortgår årligen, förutom vad som kan krävas i samband med kursöversyn.

Eftersom lokalerna med utrustning är nödvändiga för vissa kurser tvingas även andra kurser använda dem av ekonomiska skäl. Det är inte uppenbart att detta är det mest ekonomiska sättet att bedriva vår undervisning. I samband med kursöversyn bör därför hänsyn tas till hur kursupplägget påverkar det långsiktiga lokalbehovet.

I takt med att Lindholmenlärarna får flera uppgifter på Johanneberg kommer frågan om lokala arbetsrum att aktualiseras.

IESD-programmet kräver tillgång till mycket omfattande kommersiell CAD-mjukvara som även används inom områdets forskning. Tack vara goda kontakter med tillverkare kan behoven fyllas utan att kommersiella avgifter kommer ifråga men avigsidan att tekniskt stöd från tillverkaren inte ingår i avtalen. Installations- och underhållsarbetet är dock omfattande, och programmets nya kurser har ökat antalet verktyg som behöver stöd. Tidigare år har verktygsansvaret delvis kunnat fördelas över doktoranderna i enlighet med forskningsstyrda behov men på grund av det krympande antalet doktorander har detta blivit omöjligt. Det vore mycket olyckligt att behöva sänka den nuvarande ambitionsnivån men på medellång sikt kanske situationen måste ses över.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 28, 2008, at 09:05 PM