Vbw

Vrinnevisjukhuset i Norrköping - Vision 2020

Material från projekt Vrinnevisjukhuset i Norrköping - Vision 2020

vidvattenkonst.jpg: 3898x2835, 4147k (February 18, 2014, at 11:02 AM) vin_exteriror_syrener.jpg: 3898x2835, 7491k (February 18, 2014, at 11:02 AM) vision_rymdskeppet_liten.jpg: 2964x1720, 890k (February 18, 2014, at 11:02 AM)

Plats: Norrköping

År: 2013-2020

Byggherre: Landstinget i Östergötland

Beskrivning: Vision 2020 är det stora projekt som ska leda till framtidens Vrinnevisjukhus - ett akutsjukhus med fokus på hög patientsäkerhet, god samverkan och högklassig utbildning.

Sjukhuset ska bli ett modernt och flexibelt akutsjukhus vars verksamheter alltid har patientens bästa i fokus. Lokalerna ska underlätta ett trygg och säker vård.

En nära och god samverkan mellan sjukhusets olika verksamheter, satsningar på högklassig utbildning och patientnära forskning är framgångsfaktorer för att nå visionen.

Här beskriver vi några av de viktigaste förändringarna som ingår i projektet: (Texten är till stor del från förstudien, men genomförandebeslut togs 2013)

Integrera öppen och slutenvård

Vi kommer att flytta verksamheter i sjukhuset för att förbättra processer, öka samverkan och förkorta gångavstånden. Klinikernas mottagningar och vårdavdelningar lokaliseras i nära anslutning till varandra på samma våningsplan. Förslaget innebär kortare avstånd i vårdprocesserna samt möjligheter till flexibilitet när det gäller bemanning. Kliniker som inte har slutenvård får sin mottagningsverksamhet placerad i nära anslutning till en entré. När det gäller öron/näsa/hals-kliniken och ögonkliniken har mottagningarna placerats nära den föreslagna dagkirurgiska enheten i syfte att korta ledtiderna i processen. Ögon kliniken kommer att ha egna operationssalar

Korta gångavstånd inom och mellan processerna

I förslaget ligger omflyttning av verksamheter så att medicinska och kirurgiska specialiteter förläggs på separata plan. Vårdavdelningarna och mottagningarna placeras så nära varandra som möjligt utifrån specialitet, och i närhet av de enheter de samarbetar med.

Konferens/utbildning/forskning och Clinicum samlokaliseras

För att frigöra yta för vård och patientnära administration flyttas gemensamma konferenslokaler bort från centrala ytor i sjukhuset. Konferens, möten, Clinicum, fackbibliotek samt ytor för forskningsexpeditioner samlas till HUS 10 vilket innebär flytt av viss verksamhet samt ombyggnation av befintliga lokaler.

Lokaler för all akutverksamhet i nära anslutning till varandra för effektivare flöden

Akutprocessen ska finnas centralt i sjukhuset, det vill säga akutmottagning-laboratorium-röntgen-kardiologi-intensivvårdsavdelning-operation neonatalogi-förlossning. Det skapar effektivare processer, samverkan och ökad patientsäkerhet. För att uppnå detta föreslås en tillbyggnad där somatisk akutmottagning nås via en och samma entré.

Akutmottagningens ökande patientflöden och nya arbetssätt har gjort att lokalerna måste anpassas. Det finns brister i patientsäkerhet och allmän säkerhet som myndigheter har pekat på. Förändringarna kräver både utökning och ombyggnad av nuvarande lokaler. Behov finns exempelvis av bättre översikt i lokalerna, triagerum, förbättrad reception och ambulanshall. En planeringprocess för en mindre ombyggnad i befintliga lokaler pågår. Barnakuten har ökande patientflöden för varje år. 2010 togs 4687 barn med medicinska åkommor om hand på barnakuten. 4554 barn med ortopediska eller kirurgiska behov omhändertogs på vuxenakuten. Volymen tenderar att öka över tid med 5-10 procent per år beroende av barnkullarnas storlek . Barnakuten är mycket trångbodd och ligger olämpligt med tanke på risk för smittspridning till inneliggande barn. Behovet är en samlad barnakut där i stället professionen kommer till barnet utifrån dess behov. Enheten bör vara belägen nära vuxenakuten. Kardiologkliniken består idag av en vårdavdelning samt en hjärtmottagning. Lokalerna är inte funktionella för den vård som bedrivs. Planer finns att eventuellt placera ett PCI-laboratorium i nära anslutning till akutmottagningen och hjärtenheten. Neonatalavdelningens lokaler är för trånga för en modern neonatologisk vård. Risker kring hygien och smittspridning är stora med flera barn och föräldrar i tekniktät vårdsal. Dessutom finns stora problem att klara övernattning för föräldrar. För att öka patientsäkerheten och samverkan i vårdprocesserna mellan neonatal, intensivvårdsavdelning, förlossning, BB och operation samt underlätta anknytningen mellan förälder och barn med samvård föreslås en ny större neonatalavdelning som placeras i anslutning till förlossningsavdelning och BB. Förlossningsavdelningen har behov av bättre och säkrare akutflöde mot operation för de akuta kejsarsnitten. Idag går akuttransportvägen till operation i allmän korridor. Det innebär lång transportväg med risker för barnet och traumatiserande upplevelse för föräldrarna. I förslaget ligger ny förlossningsavdelning i tillbyggnad mellan intensivvård/operation och förlossningen med egen direktväg in på C-operation. Provtagningsenheten och Klinisk kemis lokaler placeras nära akutmottagningen och huvudentrén för kortare ledtider i provhanteringen.

Samla konferens, utbildning och simulering och möjlighet till klinisk forskning i ett hus

För att frigöra yta för vård och patientnära administration flyttas gemensamma konferenslokaler bort från centrala ytor i sjukhuset. Konferens, möten, Clinicum, fackbibliotek samt ytor för forskningsexpeditioner samlas till HUS 10 vilket innebär flytt av viss verksamhet samt ombyggnation av befintliga lokaler.

Moderna och patientsäkra lokaler för neonatologi i nära anslutning till förlossning, BB och IVA

Neonatalavdelningens lokaler är för trånga för en modern neonatologisk vård. Risker kring hygien och smittspridning är stora med flera barn och föräldrar i en tekniktät vårdsal. Dessutom finns stora problem att klara övernattning för föräldrar.

För att öka patientsäkerheten och samverkan i vårdprocesserna mellan neonatal, intensivvårdsavdelningen, förlossningen, BB och operation samt underlätta anknytningen mellan förälder och barn med samvård föreslås en ny större neonatalavdelning som placeras i anslutning till förlossningsavdelningen och BB.

Förbättra logistikflödet för städ, vaktmästeri och drift

Suterrängdelar föreslås innehålla lokaler för städ, vaktmästeri och drift. Utrymmen i kulvertplanet utnyttjas för sängtvätt, förråd med mera. Allt gods går via godsmottagning.

Om- och tillbyggnad av vårdavdelningarna för modernare, säkrare vård och arbetssätt

Utredningens direktiv har varit att framtidens vårdavdelningar på Vrinnevisjukhuset ska ha över 50 procent enkelrum. I förslaget ligger därför en tillbyggnad av alla vårdavdelningar. Tanken är att arbeta utifrån konceptet patientnärmre vård.

Vårdavdelningarna byggs med 24 vårdplatser uppdelat på enheter om åtta vårdplatser. Rummen ska vara tillräckligt stora för att uppfylla arbetsmiljökrav, krav på teknisk utrustning och möjliggöra övernattning av anhörig samt på vissa enheter även familj. Alla hygienrum ska vara tillgänglighetsanpassade. Dagsjukvårdsrum och stora enkelrum kan vid stort patienttryck omvandlas till ytterligare vårdplatser.

Modernisera psykiatrihuset och skapa en tillnyktringsenhet

Psykiatri: Psykiatribyggnaden har lokaler som inte är ändamålsenliga för nuvarande verksamhet. Detta gäller både för öppen- och slutenvården. Genom tillskapande av tillnyktringsenhet och behov av anpassningar kommer psykiatrihuset att byggas till och ombyggnader att ske. Omfattning och innehåll ska utredas i en förstudie.

Tillnyktringsenhet: I ”psykiatrihuset” finns behov av förbättrade logistiska samband. En tillnyktringsenhet planeras i psykiatrihuset. För att få plats med detta föreslås en tillbyggnad.

Central patientregistrering i huvudentré

Idag har de flesta kliniker sin egen reception för patientregistrering. Förslaget är att centralisera reception och patientmottagande till huvudentrén i form av personligt mottagande/ registrering samt självregistrering via datoriserade stationer. Automatiska stationer ska även finnas vid entréer med stort patientflöde.

Öppna kulvertplan för medarbetare med omklädningsrum och klädförråd i suterrängplan

För att frigöra yta centralt i sjukhuset för patientvård och patientnära administration föreslås att omklädningsrum byggs i suterrängplan på två av vårdbyggnaderna mot parkeringen Gärdet. I anslutning till dessa skapas motionslokaler och klädförråd. Ett centraliserat klädförråd minskar ytbehovet och förrådsarbete med arbetskläder på vårdenheterna samt ökar tillgänglighet till kläder. Möjlighet till mer hygienisk hantering via klädautomat utreds. Ostörda raster ska underlättas genom skapande av gemensamma utrymmen utanför vårdlokalen för matuppehåll, gemenskap och vila.

Patientnära administration i nära samband med patientvården

Utrymme för patientnära dokumentation och möten skapas på vårdavdelningarna. För att skapa ytor för övrig patientnära administration friställs dagens omklädningsrum för ombyggnad. Frekvent använda arbetsplatser ska ha dagsljus och utblickar.

Säkra tillfarts- och GC-vägar samt övriga transporter till och från sjukhuset.

Idag har sjukhuset enbart en tillfartsväg vilket är en risk. Förslaget innebär en ny tillfartsväg samt breddning, där det behövs, av ringvägen runt sjukhuset. Detta ökar tillgängligheten för ambulans och säkerhetstjänst samt minskar riskerna med köbildning på Gamla Övägen vid skiftbyten. Personalflödet leds ner mot parkeringen Gärdet. Säkra cykel- och gångbanor inom sjukhusområdet planeras. Norrköpings Kommun är delaktig i förslaget med ny tillfartsväg.

Helikopterplattan upprustas så att den uppfyller dagens krav. Översyn och beaktande av möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att besöka/vårdas på sjukhuset. Särskilt beaktande vid val av färger, golvbeläggning samt ljussättning.

Förbättra trafikmiljön runt entréerna

Trafikmiljön vid entréerna görs säkrare. Godstransporter koncentreras till godsmottagningen. Egen entré för icke akuta liggande patienttransporter planeras.

Ny dagkirurgisk enhet för effektivt flöde och separation av slutenvårdsoperationer och dagkirurgi.

För att effektivisera operationsprocessen och öka tillgängligheten föreslås en separation av slutenvårdskirurgi och dagkirurgi. All dagkirurgi som idag görs på sjukhuset koncentreras till en dagkirurgisk enhet. Detta skapar också möjligheter för utveckling av nya metoder, utbildning och effektivt resursutnyttjande. Slutenvårdskirurgin får därmed ett ökat utrymme på centraloperation. Detta ger möjlighet att skapa intermediärvårdsplatser och inom befintliga lokaler modernisera operationsavdelningen.

Utöka tillgängliga ytor för studerande och AT-läkare för en bättre studiemiljö.

Utbildningsuppdraget är stort för sjukhuset. Förhoppningen är att en utvecklande och stimulerande studiemiljö ökar möjligheterna till framtida rekrytering. Dagens student- och /AT-läkarlokaler räcker inte för att skapa en god miljö. Förslaget innebär ombyggnation och utökade ytor.

Lokaler för patientsäker och effektiv akutmottagning

Akutmottagningens ökande patientflöden och nya arbetssätt har gjort att lokalerna måste anpassas. Det finns myndighetspåpekanden om brister i patientsäkerhet och allmän säkerhet. Förändringarna kräver både utökning och ombyggnad av nuvarande lokaler. Behov finns av bättre översikt i lokalerna, triagerum, förbättrad reception, ambulanshall med mera. En planeringprocess för en mindre ombyggnad i befintliga lokaler pågår.

Barnakuten har ökande patientflöden för varje år. 2010 togs 4687 barn med medicinska åkommor om hand på barnakuten. 4554 barn med ortopediska eller kirurgiska behov omhändertogs på vuxenakuten. Volymen tenderar att öka över tid med 5-10 procent per år beroende av barnkullarnas storlek . Barnakuten är mycket trångbodd och ligger olämpligt med tanke på risk för smittspridning till inneliggande barn. Behovet är en samlad barnakut där istället professionen kommer till barnet utifrån behov. Enheten bör vara belägen nära vuxenakuten.

Webbsida: http://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Bygga-for-framtidens-vard/Vrinnevi-Vision-2020/

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord:Projekt, Sjukhusbyggnader, Vårdavdelningar, Patientrum, Mottagningar, Service och logistik Psykiskt sjuka, Konst,

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: