Vbw

Den goda vårdavdelningen

den-goda-bild.jpg: 501x338, 37k (January 18, 2016, at 02:52 PM)

Sammanfattning

Detta är en rapport av ett samarbetsprojekt mellan Program för Teknisk Standard (PTS) gruppen samt Chalmers Arkitektur Centrum för vårdens arkitektur . Projektet har arbets titeln ”Den goda vårdavdelningen”.

"Den goda vårdavdelningen” är ett kunskaps - och forskningsbaserat plane ringsunderlag för framtidens vårdavdelningar. Materialet till rapporten har tagits fram av PTS - gruppen i samarbete med Centrum för vårdens arkitektur. Projektet redovisas på PTS hemsida samt som denna rapport.

Syftet med projektet var att ta fram bättre p lanerings - och beslutsunderlag när vårdens lokaler planeras och byggs. Arbetet har genomförts bland annat genom tre workshops. Till dessa har vi bjudit in företrädare för vården, lokalplanerare, projektledare, arkitekter och forskare från olika discipliner. Vi har arbetat tvärprofessionellt för att i dialogform tillsamman utveckla idéer och förslag till lösningar. Målet med workshopparna var att diskutera hur tillgänglig kunskap från forskning och praktik kan ligga till grund för att utveckla konceptförslag till den optimala vårdavdelningen samtidigt som långsiktiga framtida behov och möjligheter till flexibili tet i planering och byggande är tillgodosedda .

Rapporten omfattar beskrivning av arbetsprocessen, framtagen teoretiskt material samt illustrationer. Den teoretiska delen består företrädesvis av forskningssammandrag sammanställd av Professor Roger Ulrich. F orskningssammandrag et belyser antal områden relevanta för vårdavdelningar. Under varje område beskrivs ett antal ”designfaktorer” och forskningsresul tat genom att forskningsstudier som visar på signifikanta samband kortfattat refereras. Styrkan i relationen mellan utformning och forskningsresultat är graderat så att materialet ska vara lättare att ta ställning till. En utvald referenslista finns till varje område. Den illustrativa delen består av ritningar och visualiseringar kompletterade med förklarande texter och omfattar utformning av Vårdrum, RWC och funktionsenheter. Framtagna exempel visar konsekvenser av olika lösningar och på vilket sätt fors kningsbaserad kunskap kan inarbetas . M aterial et utgör stöd där vårdrum och förslag till organisation av vårdavdelningen ska ses som exempel att samverka kring snarare än som färdiga lösningar att kopiera rakt av. Rapporten behandlar inte dem delar som redan täckas av PTS – en. Dessa är: akustik, estetik, hygien, tillgänglighet, miljöledning. På hemsidan sättas dessa i direkt förbindelse till PTS. Rapporten kommenterar inte heller andra exempel från Sverige och utlandet. Dessa presenteras på PTS - hemsid a.

Rapport:
http://www.ptsforum.se/media/1186/rapport-den-goda-vaardavdelningen.pdf

Broschyr:
http://www.ptsforum.se/media/1177/broschyr.pdf

Presentationsmaterial:
http://www.ptsforum.se/media/1179/presentationsmaterial.pdf

Lista på uppladdade filer:

Nyckelord: Forskning, Sjukhusområden, Sjukhusbyggnader, Vårdavdelningar, Patientrum, Vårdcentraler, Mottagningar, Service och logistik, Utemiljö, Konst, Behovsanalys, Förstudier, Program, Genomförande, Stödjande vårdmiljö, Arbetsmiljö, Tillgänglighet, Säkerhet, Planeringsprocessen, Tidiga skeden

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: