Vbw

Fysisk planering vid Östra sjukhuset

Projektnamn: Fysisk planering vid Östra sjukhuset

Författare: Niclas Bergendahl, Oskar Käll

Institution: Chalmers

Program och kurs: Högskoleingenjörsprogrammet, Institutionen för arkitektur

År: 2011

Sammandrag:

I takt med att besökare och patienter ökar måste kontinuerligt Östra sjukhuset verksamhet utvecklas. Detta medför omläggningar i trafiken och förflyttningar av verksamheter. Idag finns flertalet brister kring Östra sjukhusets fysiska planering som behöver ses över, dessa är bland annat trafikflöden, säkerhetsaspekter och parkeringsmöjligheter.

Rapporten redogör för förändringar i den fysiska planeringen som förbättrar dess utformning. Genom studier av relevant litteratur och diskussioner med expertis har förslag av problemområden tagits fram. Dessa har sedan bedömts efter listor av deras respektive för- och nackdelar som kunnat urskiljas.

Arbetet visar framtagandet av ett väl fungerande förslag som kan verka som en bas för idéer till nutida och framtida förändringar kring den fysiska planeringen. Förslaget baseras på en vision att öka kollektivtrafiken i området samtidigt som man delvis stänger ute en del av den störande biltrafik som finns i området. Tydligare cykel- och gångstråk minskar risken för kollision med andra färdmedel samtidigt som det blir enklare att orientera sig. Säkerheten förhöjs och eventuella orosmoment byggs bort med parkeringshus och ett utnyttjande av goda säkerhetslösningar.

länk: http://studentarbeten.chalmers.se/publication/150840-fysisk-planering-vid-ostra-sjukhuset


Studentprojekt; Sjukhusområden; Tillgänglighet; Säkerhet

Se alla kommentarer

Lämna kommentar:

Rubrik:
 Ditt meddelande
 
 Enter value Captcha <- Have you entered the code number?
Skribent: