CE /

Framtidsmöte081118

Snabba minnesanteckningar

 • Lärarna på programmet är tungt belastade. Rekrytering är svårtänkbar på kort sikt med tanke på budgetläget. Vad kan göras genom omflyttningar etc? Kan vi ta in tillfälliga lärare? Kompetensskift på lite längre sikt?
Egentligen inte så mycket att rapportera här, tror jag. Här får vi tänka vidare.
 • Finns det anledning att korrigera kursutbudet, speciellt med tanke på programmets nationella och internationella profil? Vi har tidigare funderat på en HW/SW-kurs och en RF-CMOS-kurs. Flera av oss har sagt oss att en VLSI2 vore önskvärd, och på sätt och vis kan nog Pers pågående ATV-kurs vara en modell. Måste något i så fall väljas bort och läggas ned, eller tror vi att "våra" studenter skulle läsa "våra" kurser i tillräckligt stor utsträckning (snarare än "minors" från ett annat program) så att ekonomin klarar sig? Är det för övrigt ens önskvärt att så bleve fallet?
Här kom ett par bra grejor upp: dels möjligheten med en flexibel kurskod likt DAT030, men på 7.5 hp, kursnamn kanske "Topics in electronic system design"; dels möjligheten att tänka SW/HW tillsammans med software engineering (för att få in studenter med lite annan bakgrund också). [LS pratade efter mötet med Jan Jonsson som rekommenderar ett samtal med Per Zaring i ämnet. Skulle kunna vara en häftig profilkurs för Chalmers om det görs rätt!]
 • Terminsavgifter år 2010 skulle kunna medföra att 75% av de internationella studenterna försvinner. Det skulle innebära ungefär en halvering av IESD-programmets omfattning med dagens fördelning mellan svenska och internationella sökande. Det förefaller klart att vi inte kan starta nya kurser innan vi har nån bättre gissning om detta. Men kan vi ens fortsätta med dagens utbud med halva tillströmningen? Kan vi förresten påverka tillströmningen själva, exempelvis genom publiceringar nationellt och internationellt?
Lena berättade om en del saker som görs på Chalmers centralt, i termer av rekrytering från inomeuropeiska länder samt genom bilaterala avtal med andra universitet. För övrigt får vi invänta proppen.
 • Programadminisitration. Efter det första året bör vi nu ha en bättre uppfattning om vilka administrativa uppgifter som behöver genomföras. Hur ska vi fördela dessa uppgifter framöver, inom resp. utom lärargruppen?
Åsa beskrev sina nuvarande och kommande uppgifter (se nedan). Vidare framkom att det vore bra med hjälp vid antagningsprocessen för att bedöma och jämföra engelskaprovens träffsäkerhet (vi har sett några mycket språksvaga studenter), samt vid bedömning av olika universitet. Det borde också göras en bättre uppföljning av antagningen från i våras.
 • Exjobben. Internationella studenter ställer sig ofta frågande till den svenska traditionen med industriexjobb utan är mer inne på att göra nåt publicerbart. För lärarnas del är industriexjobben lättare eftersom det mesta av handledningen lyfts bort, men de internationella studentena kommer att behöva hjälp med att hitta såna exjobb, och det kan också finnas acceptansproblem för internationella studenter. Hur ska vi klara det ökande krav på "forskningsnära" exjobb som rimligen blir följden av detta?
Vi kommer klart att behöva bereda oss på att tillhandahålla fler institutionsexjobb (inkl fundera över publikationsmöjligheter). Dessutom borde vi utnyttja CHARM för att prata med företagens representanter för att ragga exjobb. Den uppgiften måste vi säkert börja jobba med snarast.
Utveckling av projektprototyper kan vara en god källa till institutionsexjobb med forskningsnärhet och viss publikationschans. Dock måste vi i så fall aktivt formulera såna uppgifter.
 • Vi har dåligt med doktorander som har kompetens att vara TAs i programmets kurser. I vissa kurser har vi inga alls. Traditionellt har vi ofta använt teknologer som labassar, men speciellt för kurserna på våren är detta svårt -- de som visat framfötterna ett år kommer att hålla på med exjobb nästa år, och även bland svenska studenter verkar det mindre populärt att drälla kvar på Chalmers nåt år och livnära sig på lösa timmar. Som det är nu använder vi rent av seniorer som labassar vilket är dyrt och äter upp tid som dessa kunde använda bättre. Kan/bör vi flytta upp de doktorander vi har från grundkurserna? Finns det några kurser där detta inte funkar/räcker? Hur gör vi i så fall där?
Uppflyttning av doktorander kan kanske diskuteras. Man kan också ana att fler studenter stannar längre i den kommande lågkonjunkturen, så kanske blir det inte ett problem på ett tag.

From: asalun@chalmers.se

Detta gör jag i dagsläget.

 • Jag närvarar på de centrala Mastermöten med Lennart. Efter mötet gör jag en sammanställning av de viktigaste punkterna som tagits upp och mailar ut detta till Masterkoordinatorerna. På så sätt får de som inte närvarade på mötet en förhandsinformation innan Gun Fornells minnesanteckningar publiceras i Dokumenthanteringssystemet.
 • Jag är också representant i en central projektgrupp som just nu ser över antagningsprocessen inför VT. I denna grupp sitter bl.a. Monika Tykesson, Christina Haglund (adm chef vid PPU), Malin Blomqvist, Gun Fornell. Ett syfte med gruppen är att vi ska se över vad mer i antagningsadministrationen som Antagningen, Studiecentran kan ansvara för och vad som åligger institutionen att göra. Jag kommer att vara inblandad i antagningsprocessen på vår institution men vad exakt det blir är inte klart eftersom jag/vemdal avvaktar projektgruppen kommer fram till.

Detta kommer jag att göra fr.o.m. VT09.

 • Fr.o.m. våren kommer jag att vara inblandad i kursutvärderingsprocessen. Jag har gjort en processebeskrivning som visar vad jag kommer göra och vad kursansvarig lärare ansvarar för. Processbeskrivningen kommer (förhoppningsvis denna veckan) Katarina Vemdal att skicka ut till alla MK, studierektorer, Vicepref för Gru, Björn von Sydow och till Lena. De kommer då att ha möjlighet att ge synpunkter.
 • Inblandad i antagningsprocessen (se ovan)

Övrigt.

 • Tanken är också att jag, tillsammans med Eva Axelsson, ska göra en FAQ-sida samt en sida med "vem gör vad".