CollabIESD

420kkr CollabIESD: Lars Bengtsson

Preliminärt involverade personer på D&IT/MC2:

Lars Svensson 5% av tjänst Lena Petersson 5% Per Larsson-Edefors 5% Per Stenström 5% Kjell Jeppson (MC2) 5% Mary Sheeran 5% Lars Bengtsson 10%

Mål: Ökad samverkan

a. mellan masterprogram (framför allt MPIES och MPCOM)

b. mellan masterprogram och relevanta företag (Detta inkluderar även utveckling / pedagogik / handledning av MSc projekten år 2.)

c. mellan studenter och lärare (med betoning på genus/mångfald och engelska. Studenter inbjudes)

d. mellan masterprogram och forskargrupper (tex angående MSc projekten år 2)

e. mellan kurser (en kontinuerlig förbättringsprocess för programinnehåll. Samt "omvärldsbevakning", dvs hur fungerar "konkurrerande" masters program ut på andra håll i Sverige och världen.)

Genomförande: Genomföres som 5 halvdagars workshops (10-15 inkl. lunch) under våren 2008. Deltagare: lärare; företagsrepresentanter; studenter; någon Chalmers-resurs inom genus/mångfald samt engelska;

En efterföljande aktivitet är att förbättra gamla och nya kurser som införts under 2007 baserat på vad som framkommer under workshopen samt de sedvanliga kursvärderingarna som genomföres efter varje kurs.

Mervärde: Det är av yttersta vikt att studenter, högskolor samt företag uppfattar våra Masterprogram som program i världsklass. Rekryteringen av studenter kräver ett gott rykte vilket nöjda studenter och företag ger. Tex är Masters projekten år 2 extremt viktiga detta avseende.

Den mycket varierande bakgrund våra studenter har skapar en stor pedagogisk utmaning. Detta gäller både etnisk bakgrund, språkbarriärer, samt skillnader i förkunskaper. Samtal och diskussion kring dessa frågor mellan lärare, studenter och avnämare förväntas leda till att vi blir bättre på att tackla dessa.

Mätning av måluppfyllelse: Målen är relaterade till att skapa ett masters program i världsklass. Ett mått på hur vi lyckas i detta avseende är söktrycket (på lång sikt).

1a,c: deltagande på workshop av lärare / studenter 1b,d: antalet exjobbsförslag resp. gästföreläsningar från industrin, forskargrupper 1e: beskrivning av röda trådar genom programmet inkl. valfria kurser

Status per 11/3:

1.a planerad till 13/3 men då flera på S2 var på semester så framflyttades denna till veckan efter LP4. 1.b & 1.d planerad till veckan innan LP1 lå 08/09. Som en del i denna punkt kommer ett studiebesök på Ericson/Lindholmen att göras 1/4 då examensarbeten för Masterstudenterna kommer att vara en viktig punkt. 1.c eventuellt samköres med mångfaldseminariet den 25/4. 1.e avhölls 14/1. deltagare: Per LE, Lars S, Lena P, Per S, Arne L, Kjell J, Lars B.