GruAdmApr2009

  • Opponentskap (exjobb)

Diskussion om opponering. Christer menar att opponentskap och redovisning ska vara en del i lärandeprocessen. Man ska inte bara kunna sitta "av tiden". Information om detta borde finnas med på institutionens exjobbssidor. Bör då också anges när redovisningen/opponeringen ska var i processen. Enligt centralt beslut ansvarar studenterna själva för att fixa opponent. Kan man skapa ett utrymma i Ping Pong för studenterna att kunna kontakta varandra? Påpekas att det då är viktigt att GU- och Erasmus studenter också kommer åt sidan. Arne kontaktar Peter Lundin och återkommer med info till nästa möte. Christer menar att vi under Vt09 får acceptera en speciallösning. Sven Knutsson är numer exjobbsansvarig på institutionen.

  • Arvodesblankett

Rebecca presenterar ett förslag på gemensam arvodesblankett och uppmanar till att få synpunkter på denna. Förutom en mindre språklig ändring påpekas att Examinator ansvarar för att kontrollera ifyllda uppgifter. Rebecca kommer att lägga ut blanketten i handledarinformationen på hemsidan samt i dokumenthanteringssystemet efter att hon uppdaterat den med ändringarna.

  • Tentamen

Genomgång av hur läget ser ut med betygsrapportering.

  • Övriga frågor

Hur ska vi kunna förbättra kommunikationen med tentamensadministrationen? Ang ansvar för utvärderingar av Masterkurser: Ansvaret för att se till att de genomförs samt för uppföljning är både Masterkoordinatorns samt studierektorer/vice prefekt för grundutbildningen.