GruAdmMar2011

Agenda

  • Exjobbsrummet (Katarina)

Katarina tar upp exjobbsrummet till diskussion. Vilka ska ha tillgång till rummet? Vilka är rutinerna vid uppdateringar av datorerna? Är det ok att en student "tingar" en dator under sitt exjobbsarbete.

Summering efter diskussion:

Tillgänglighet: Rummet är tillgängligt för alla D&IT:s studenter som är registrerade som Masterexjobbare. För att få en "egen" dator måste speciella skäl finnas. Ett godtagbart skäl kan vara att en student behöver ett speciellt dataprogram för sitt exjobb. Sven kommer att ta fram en blankett som ska fyllas i av både student och handledare. Utan ifylld blankett-ingen access till rummet. På blanketten kommer riktlinjer för exjobbsrummet att finnas.

Uppdatering av datorer: Vi föreslår att rummet stängs en dag för uppdatering. Studenterna behöver informeras om datum för detta. Det är viktigt att också samtidigt förtydliga för studenterna att dokument som sparats på hårddisken kan försvinna efter uppdatering. Sven kontaktar Peter Helander om datum.

  • Studieadministration - framtiden (Christer)

Diskussion kring bemanning av studieexpeditionerna och hur det fungerar. Hur kommer/i vilken utsträckning kommer vår studieadministration att påverkas av omställningen av administrationen centralt på Chalmers? Det Christer vet idag är att hanteringen av kursutvärderingarna för Masterkurser (endast chalmersstudenter?) kommer att skötas centralt.

  • Övriga frågor

Inga övriga frågor