GruAdmOkt2010

Minnesanteckningar

Närvarande: Rolf Snedsböl, Katarina Lundqvist, Sven Knutsson, Johan Thörnblad, Victoria Ewers, Ana Bove, Christer Carlsson.

Frånvarande: Morten Fjeld

1. Mötet svarade Ja till att D&IT antar Studentcentrums förslag på blankett för kursregistrering till större projektkurser eller forsknings-förberedande kurs. Jag vb. därför blanketten till Eva Ax och ber henne anpassa den enligt D&IT:s layout, samt att det ska framgå tydligt att projektbeskrivning är obligatoriskt.

(Det gäller alltså tex. DAT030 Research internship - computer science and engineering (15hp) och DAT235 / DIT575 Research-oriented special course (7.5hp). Kursen TDA335 Programming project, major (15.hp) hör till MPIDE och kommer sannolikt höra till Inst för TIllämpad IT from V11.)

2. D&IT:s Studieexpedition kommer ha gemensam email-adress fr o m nov 2010. Arne L kan hjälpa oss med att upprätta mejladressen.

3. Förslaget med webbsida där studenter kan hitta gamla tentateser + lösningar som .pdflänkar röstades ned. Offentlighetsprincipen visar sig vara en het potatis när det gäller tentateser och det finns anledning att återkomma till frågan.

Ett förslag är att vi undersöker möjlighet till stöd från Chalmers arkivarie att vara studenternas kontakt.

Ett internt arkiv för institutionens räkning kan läggas upp, dock föredrar lärare att själva lämna ut kopior när studenter ber om det. (Dock kan detta kräva mycket adm. alt. problem med tillgänglighet.)

4. Angående frågan om möjlighet att mejla .pdf till Tentamensadministrationen (AoS), var en invändning att man då inte kan kontrollera hur den tesen hanteras mellan att man mejlat och själva tentamensdatumet.

5. Övriga frågor. Ett större problem anses vara hur lärare som undervisar på båda campus i samma läsperiod själva ska kunna leverera teser till Tentamensadministrationen (AoS). Man vill kunna få hjälp med detta av studieadministrationen även fortsättningsvis. Undertecknad hänvisar till brister i förberedelsen av administrativa uppgifter som skäl till minskad service denna termin, med förhoppning om möjlighet till mer flexibilitet till Lp4 nästa termin. Extrapersonal av olika slag kan i längden bli dyrare och innebära mer adm. än att ha en fast rutin för de som är anställda.

5. Nästa möte planeras till mitten av november; doodlelänk skickas ut. För övrigt kan sådan förfrågan skickas ut inför varje läsperiod då lärarna har aktuella schemauppgifter.

/ Victoria