GruKomJanuari2011

Närvarande: Christer C, Ana B, Rolf S, Miroslaw S, Suzana P, Victoria E
Frånvarande: Helena H-O, Uno H

Minnesanteckningar

  • Resursfördelning av kursassistenter i Lp3-4 (samt inför HT11)

Vems bord detta ligger det på? Man bör revidera förfarandet för att få fram tillräckligt antal och tillräckligt motiverade kursassistenter. Ska exempelvis doktorander kunna säga nej till att assistera, utan konsekvens? Ska man behöva anställa helt nya personer till denna funktion? (I dagsläget finns akut behov av assistenter till Grundläggande SE, och Technical Challenge.)

Olika ersättningsformer diskuteras; exempelvis restidsersättning.

  • Överlappning av kursinnehåll i ett antal Datavetenskap- och Software-kurser

Software-kurserna lades till institutionens kursutbud under pågående läsår med viss överlappning som resultat innan de nya programplanerna börjar gälla HT11. Suzana nämnde att saken diskuteras med institutionens programansvariga. Christer konstaterade att saken kompliceras av att Chalmersprogrammen är autonoma. Men på sikt kommer det givetvis åtgärdas i samband med nästa kurs- och programrevideringar och i takt med att alla lära känna varandra och verksamheten bättre.

  • Ersättningskurs för Gundläggande Software Engineering

Miroslaw nämner att en helt ny kurs kommer att föreslås.

  • Kvalitetsprojektet Blue 11

Suzana och Christer nämner att det pågår översyn av universitetets (GU) samtliga utbildningsprogram och att det ska genomföras även på D&IT. (Mer info här.) Rolf undrade vad som menas med "genomföra" i detta sammanhang. Christer svarade med motfråga; Vad göra om någon ger en kurs som inte har beställts? Det kan påverka kvalitén betydligt åt endera hållet.

  • Funktionen Antagningsansvarig

Miroslaw nämner Kari Wahl på ITIT som motsvarande funktion som skulle behövas på D&IT för alla administrativa frågor kring antagning av internationella GU-studenter (master- och numera också kandidatnivå). Mötet diskuterar olika inslag i nya antagningsprocessen, tex avgifter för "tredjelandssökande", som innebär ; till exempel måste en sökandes finansiering vara klar innan institutionen tar i ett enskilt ärende. Rolf önskar att Christer dokumenterar informationen han har om detta. Mötet föreslår vidare att Åsa S ska bli antagningsansvarig. Mycket viktigt att i så fall förankra detta med henne och göra klart från början om funktionen ska gälla främst GU-sökanden eller inte. g på institutionen.

  • Förtydligande av GRU-Kom:s syfte önskas

Rolf S önskar genomgång av en punkt i GRU-Kom:s allmänna lista över ämnen att ta upp; "Utveckling och kvalitetssäkring av inst. grundutb.; kursutvärderingar". Han undrar hur detta ser ut i dag vad gäller uppföljning, exempel på åtgärder, kvalitetssäkring och roller (examinator / studierektor/ programledning / StudieAdmin).

Är enkäterna endast en "papperstiger"? Hur behandlas negativa resultat från kursutvärderingarna(för hans del särskilt med tanke på Dig&Dat blocket). Finns andra instrument för utvärdering? Vem har det yttersta ansvaret?

Ana säger att hon mycket sällan får återkoppling från kurs- eller programansvarig utan får oftast själv ta den kontakten om misstanke om problem finns. Resursbrister innebär dock att man trots klagomål ofta måste ha kvar lärare + assistenter på kurser. Detta är sannolikt en mycket viktig förklaring till låg svarsfekvens på vissa kursers enkäter; studenterna snappar under kursens gång upp information om att tidigare allvarliga klagomål inte har gjorts något åt. (Önskemål framförs här att administratör av kursutvärderingar framöver alltid utöver programledningen ska meddela även studierektorer om enkätresultat är mkt dåligt.)

Miroslaw nämner även det faktum att en föreläsare som upprepade tillfällen får dåliga enkätresultat men som "drar in mycket pengar till institutionen" är mycket svårt att åtgärda just av ekonomiska skäl. (Och en del prestige.)

Christer nämner ytterligare problem; att utvärderingarna saknar aspekten på hur kursen har integrerats i utbildningen i övrigt.

Rolf uppfattar det hela som att man alltså inte bryr sig (tillräckligt) för att gå till botten med negativa kursenkäter.

  • Skifte av programansvariga på ett par av institutionens program.

Det är ej klart vem som ersätter Peter Dybjer som programansvarig för s.k. "CSALL" (dvs MPALG, Computer Science; Algorithms, Languages and Logic, MSc Progr). Man vill ha någon från CS-gruppen. Angående MPNET är Elad S på förslag.

Övriga frågor

  • Lärarrepresentant från SE till GRU-Kom?

Undertecknad ställer frågan med anledning av att det förr varit två lärarrep. i gruppen, och att institutionens lärarkår nu utökats betydligt främst på SE-sidan. Christer svarar att mötets framtid och utformning bör diskuteras, delvis med hänvisning till att bakgrunden till dagens GRU-Kom är sammanslagningen 2005 av Datorteknik och Datavetenskap. Nu har Software Engineering tillkommit och med det bör allas behov av ett möte som GRU-Kom åter undersökas.

  • Datum för nästa möte:

Mötet i februari ställs in pga sportlov. Nytt möte hålls tisdag 15 mars.

Vid tangenterna: Victoria E