GruKomOktober2010

Minnesanteckningar.

Närvarande: Christer C, Rolf S, Ana B, Uno H, Miroslaw S, Victoria E.

Idag fick vi besök av Miroslaw Staron, master-programansvarig ena halvan i studierektor-duon för Software Engineering från och med nästa termin. Kollega är Helena Holmström-Olsson, studierektor och kandidat-programansvarig.

1. Kursrapporter (Ana, mfl). Information samt fortsatt diskussion:
Ana beskriver kort processen och ger exempel på frågor i rapporten som lärare ska besvara. T ex "Vad går era timmar åt till?". Responsen blir att vissa ignorerar hennes mejl, andra skickar detaljerade svar, ytterligare andra framför önskemål/klagomål eller vet inte vad rapporten är till för.
Kort diskussion följer med frågor kring hur lärare ska beräkna sina timmar.

  • Do we want/need course reports?
    ''Mötet konstaterar att prefekten varit tydlig: Rapporten ska skickas in. Ett syfte med rapporterna är att ge underlag till viceprefektens ekonomiplanering.

Dock framkommer att i c:a 60% av fallen tycks inte underlaget användas.''

  • What is a valid report?\\

Det finns olika varianter på rapporter; en studierektor kan gå runt med egen mall och bocka av vem som gör vad och hur mycket och en annan begära in individuellt skrivna rapporter.

  • How to deal with people who do not send (satisfactory) reports?\\

Som det är idag ska respektive avdelningschef göra uppgiftsbeskrivning för alla lärare inom avdelningen, och studierektors uppgift är att samla in dessa uppgifter från lärare.

Man vänder sig till Christer och begär ram från D&IT:s ledning för _vad_ som är en giltig kursrapport och _vem_ som ska göra uppgiften. Är det rimligt att varje studierektor på D&IT ska adm. kursrapporterna? Alla är eniga om att inte vilja arbeta på detta viset med ekonomi och vill att avd.cheferna mer aktivt tar ansvar för att få in underlag till kursrapporter.

2. Routines for planning hybrid courses (Ana)
En hybridkurs är t ex "DAT235 / DIT575 Research-oriented special course 7.5hp", där både kvalificerade masterstudenter och doktorander läser ihop.

  • Ekonomi - hur ska den fördelas mellan nivåerna?

Exempelvis om en hybridkurs har ca 20 studenter och doktorander har idéer som driver fram resultat. En studierektor föreslår här att forskningen står för finansieringen av kursens projekt och att GRU i efterhand balanserar med den del av ekonomin de ska stå för.

Christer har avgörandet ifall en hybridkurs ska gå på D&IT. Kriterier: Är det föreslagna projektet relevant för forskarutbildningen? Finns intresse hos masterstudenter? Hur ska man få ut information?

Christer ska tala mer med prefekt Cat C och titta på hur fakultetsmedlen ska användas i denna fråga. Tanken är att studierektorer på grund- och forskarutbildningen ska dela på arbetet; men ett stort problem är att grundutbildningen av vissa ses som "ett svart hål" dit man kan lämpa över mindre intressanta uppgifter/idéer.

Apropå detta nämner en sr problemet med lärartillsättning när somliga alltid vill ägna sig mer åt sin forskning och mindre åt grundutbildning: Hur hantera det? Mötet får återkomma i frågan.

3. Information från Christer
Ändrad betygsskala för examensarbeten: Chalmers har ute en remiss angående detta. På D&IT ska vi bestämma vart gränsen för godkänt (betyg 3) går, dessutom fastställa vad ett G, VG eller U betyder för rapporter som GU-studenter skriver ensamma eller ihop med Chalmersstudent.

Detta arbete är viktigt då examensarbeten ingår som faktor i utvärderingen av institutionerna. ( Mer information om utvärderingen finns att läsa på Högskoleverkets hemsida www.hsv.se, under fliken Kvalitet.)

4.Övriga frågor.
-

Datum för nästa möte: 16 nov

Vid tangenterna: Victoria