RulesAndRegulationsForExaminers

In this page we describe the legal framework for the role of examiner at Swedish universities, Chalmers and University of Gothenburg and at CSE.

More information can be found in the documents prepared by Åsa Samdell: http://www.cse.chalmers.se/~miroslaw/examiners

Who is the "examiner"?

Examiner is the person formally responsible for the process of learning and grading in the course. He/she is has the utmost authority to make decisions about the grades (sv. beslutsfattande rätt). The examiner is guaranteed independence, which means that no higher authority can change the grade given by the examiner.

Responsibilities

The examiner is responsible for:

 • setting the grade for each student in the course
 • assuring that the examination process is conducted according to the course plan
 • assuring that the examination process is fair
 • assuring that the grading is fair and according to the course plan
 • explain the grading process of the course to the students
 • explain the individual grade for the interested students after the examination

Responsibilities in the course evaluations

Som examinator ansvarar du för att informera kort om kursutvärdering vid kursintro och i kurs-PM, samt för att presentera de utsedda kursrepresentanterna. Deras namn ska anges på kurshemsidan. Kursrepresentanter kan utses på flera sätt:

 • 1. Genom att examinator frågar efter frivilliga kursrepresentanter
 • 2. Genom att utses av teknologernas studienämnd
 • 3. Genom att slumpas fram bland registrerade studenter, vilket för lp 1 görs den 4 september

På IT-programmet används ej alternativ 2.

Du kommer att få namnen på de fem slumpvis utvalda kursrepresentanterna i slutet av nästa vecka. Om du vill använda frivilliga kursrepresentanter går detta naturligtvis bra. Meddela mig i så fall deras namn och e-postadresser, tack.

Mer information om processen finner du på följande sida: http://www.chalmers.se/insidan/SV/utbildning-och-forskning/grundutbildning/undervisningsstod-for/kursutvarderingar

Good to know (thanks to Suzana and Åsa for the text)

The information will follow first in Swedish and then translated into English.

Förbudet mot att överklaga betygsbeslut

Av 12 kap. 4 § högskoleförordningen jämförd med 2 § samma kapitel framgår att ett betygsbeslut inte får överklagas. Den rätt att överklaga beslut utifrån reglerna i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som infördes 2006 i 3 § andra stycket förvaltningslagen, torde inte kunna åberopas för att gå ifrån dessa regler.

Frågan om att införa en rätt att överklaga betygsbeslut väcktes dock i riksdagen 1999, vilket ledde till att Högskoleverket fick i uppdrag av regeringen att utreda frågan. Högskoleverket redovisade sin utredning i rapporten 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet (2001:27 R). Verkets uppfattning var att någon rätt att överklaga betygsbeslut inte borde införas. För skälen till verkets ställningstaganden hänvisas till rapporten, kapitel 17. Regeringen har inte uttalat sig om verkets förslag, men någon möjlighet att överklaga betyg har inte införts. I stället har regeringen infört särskilda regler om rättelse och omprövning av betyg.

By chapter 12. 4 § Higher Education in conjunction with § 2 the same chapter states that a rating decision cannot be appealed. The right to appeal decisions by the rules of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which was introduced in 2006 in § 3 paragraph Administration Act, should not be invoked to move away from these rules.

The issue of introducing a right to appeal the rating decision was challenged, however, in the Swedish parliament in 1999, which led to the Higher Education was commissioned by the government to investigate the matter. Higher Education reported their investigation in the report 20 measures to strengthen the legal rights of students (2001:27 R). Administration's view was that any right to appeal the rating decision should not be imposed. For more background we refer to the report, Chapter 17. The government has not commented on the Administration's proposal, but no opportunity to appeal the ratings have been introduced. Instead, the government has introduced specific rules for correction and review of ratings.

Förvaltningslag (1986:223)

(När det står "myndighet" nedan - tänk på "Göteborgs universitet".)

Rättelse av skrivfel och liknande

26 § Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller annans skrivfel, räknefel eller liknande förseelse, får rättas av den myndighet som har meddelats beslutet. Innan rättelse sker skall myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig. Lag (1990:456)

§ 26, a decision which contains an obvious error due to the authority's or sombody else's typing error, miscalculation or similar offense, may be corrected by the authority which has issued the decision. Before the correction occurs, the Authority shall give the party an opportunity to be heard, if the matter relates to the exercise of authority conserning an individual, and the measure is not unnecessary. Act (1990:456)

Omprövning av beslut

27 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klagande begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition). Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet.

27 § If an authority finds a decision, which it has informed about in the first place, to be obviously incorrect due to changing circumstances or for any other reason, the Authority shall modify the decision if it can be done quickly and without making it to the detriment of any single party. The obligation also applies if the decision is appealed, unless the complainant requests that the decision should be suspended (inhibition). The obligation does not apply if the Authority has submitted the file to a higher court or if otherwise there are special reasons against the Authority to change the decision.

Högskoleförordning (1993:100)

Rättelse av betyg

23 § Ett beslut enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator. Förordning (2006:1053).

23 § A decision under § 26 Administrative Procedure Act (1986:223) for correction of clerical errors, calculation errors or similar oversight in the case of a review shall be made by an examiner. Ordinance (2006:1053).

Omprövning av betyg

24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. Förordning (2006:1053).

24 § If an examiner finds that the grading decision is clearly incorrect because of new facts or for any other reason, he or she shall modify the decision if it can be done quickly and if it does not mean lowering the grade. Ordinance (2006:1053).

Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet (Feb 2010)

Regel 6.6

Ett examinationsbeslut kan inte överklagas. En student har dock rätt att begära omprövning av ett examinationsbeslut hos examinator.

An examination decision may not be appealed. A student has the right to seek review of a examination decision of the examiner.

Följande exempel på motiveringar är INTE giltiga skäl för att begära omprövning av examinationsbeslut:

 • 1) Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag skall få lika många poäng som han/hon för vi har svarat ungefär likadant.
 • 2) Jag ligger nära gränsen för B, Ba eller AB, kan du titta om du kan hitta några fler poäng. (Gränsfallsbedömning är redan gjord innan resultat anslås)
 • 3) Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga xx.
 • 4) Kan du titta på min tentamen igen.

The following examples of justifications are NOT valid reasons for requesting reconsideration of assessment decisions:

 • 1) I have been looking at another student's exam and think that I will get as many points that he / she we answered pretty much the same.
 • 2) I am close to the limit of grade B, BA or AB, you can watch if you can find a few more points. (Borderline Assessment has already been completed before the results posted)
 • 3) I think I should get one more point to question xx.
 • 4) Can you look at my exam again.