VPIDMSc20092013

Från Olof Torgersson som MPK för ID-MSc-programmet (April 2008).


Masterprogrammet Interaction Design bygger på de två specialiseringar Interaction Design och Interactive Simulations som tidigare gavs av D&IT.

Sammanslagningen av dessa till ett program har fungerat smärtfritt gällande programinnehåll och utformining av kurser. Antalet studenter som läser MPIDE är dock avsevärt lägre än summan av antalet studenter som tidiager läste specialsieringarna och IT-universitets program Människa-datorinteraktion/Interaktionsdesign (MDID). Vad orsaken är är ännu svårt att säga. En trolig bidragande faktor är att Simuleringar och Spel blivit osynliga utåt då det nya programmet infördes. En annan att IT-universitet 2007, till skillnad från tidigare år, bara tog in studenter med en kandidatexamen.

För att åtgärda detta har vi i all information försökt framhäva att det finns 2 inriktningar. Dessutom har MDID lagts ner vilket kan minska förvirringen kring D&IT:s utbildninar på området.

Programinnehållet har växt fram under ett antal år då specialsieringarna gavs och kräver ingen omedelbar förändring. Det går dock att skönja att programmet fått en 'hårdare' karaktär, där mjukvara och teknikkunskap är viktigare än tidigare. Detta är naturligt då de lärare som undervisar nu har en delvis annan inriktning än de som startade utbildningen. I ett längre perspektiv kan tänkas att programmet kan behöva ändras beroende på vilken studentgrupp som kommer att dominera.

En svaghet som behöver uppmärksammas är att det finns ganska liten möjlighet att fördjupa sig inom interaktionsdesign under andra året. Här saknas helt enkelt kurser, trots försök att hitta lämpliga kurser t ex inom ITU:s utbud.

Avseende anknytningen till de lokala kandidatprogram så är en klar svaghet att det idag endast finns en kurs, Människa-datorinteraktion, som direkt leder in mot området. Här behövs förstärkning för att locka fler studenter. IT-programmet är generellt intresserat om det går att hitta på något bra.

MPIDE har nära anknytning har till forskarskolan Människa-teknik-design. Det enda problemet är att det den senaste tiden varit svårt att locka studenter från masterutbildningen att söka existerande doktorandtjänster.

Programmet har samläsning med ITU:s program Intelligent Systems Design på kurserna Physical Computing och Ubiquitous Computing, vilket är postivit både undervisningsmässigt och ekonomiskt. Vi tittar även på möjligheten att vissa kurser som ges av ITIT kan vara relevanta som fördjupning inom programmet.

Placeringen på Lindholmen ger vissa praktiska problem. T ex så måste alla rättningsprotokoll skickas fram och tillbaka med internpost vilket kan fördröka rapporteringen av resultat med uppåt 1 vecka.

---

Olof Torgersson