VPNS20092013

Utdrag ur Nätverk och systems verksamhetsplan (version 080316)

Allmänt

Under planeringsperiodens första två år kommer den mer övergripande verksamheten att fokuseras på följande:

  • Utarbetande av arbetsmetoder och gemensamma mål för verksamheten inom den nya avdelningen med syftet att skapa goda möjligheter för forskning och utbildning där samarbete och erfarenhetsutbyte inom avdelningen kan bidra till utvecklingen av all verksamhet.
  • Genomgång av lärarpersonalens behov av kompetensutveckling inom pedagogik, språk och i vissa fall ämneskompetens med målet att uppnå Chalmers krav på pedagogisk kompetens, klara undervisningsbehovet på mastersnivå samt eventuell kompetensjustering beroende på institutionens behov för grundutbildningen.

Grundutbildningen

Inom grundutbildningen kommer avdelningens verksamhet att ha följande målsättning:

  • Aktivt medverka till utveckling och förbättring av alla de kurser som avdelningen har kursansvar för.
  • Vidareutveckling och i vissa fall nyutveckla kurser för masterprogrammen.
  • Medverka till utveckling av process och arbetsmetod för att säkerställa genomförande av mastersstudenternas examensarbeten.
  • Etablera mastersprogrammen och medverka i marknadsföring av programmen med den primära målsättningen att vid de närmaste antagningsomgångarna öka antalet studenter från Chalmers datateknikprogram samt internationella studenter.
  • Aktivt medverka i förändringsarbeten för att öka rekryteringen till de högskoleingenjörsprogram som vi ger kurser för.

2.1 Grundutbildning

Till gruppen hör verksamhetsmässigt ansvaret för kurser som i huvudsak ges för datateknik- och dataingenjörsprogrammen samt de båda mastersprogrammen NDS och SDCS. Totalt omfattar kursutbudet 16 kurser varav 10 på avancerad nivå.

De båda grundprogrammen och framförallt ingenjörsprogrammet lider för närvarande av ett minskande söktryck och som en följd av detta ett minskat antal antagna studenter. Minskningen har hittills varit mest märkbar på ingenjörsprogrammet vilket resulterat i få deltagare på programspecifika kurser. Inför hösten 2008 kommer avdelningen att driva tre kurser på programmet varav två någorlunda acceptabelt studentantal medan kursen Router och switchteknik budgeteras med enbart 20 studenter. Kursen kommer under 2008 att lanseras som valbar i mastersprogrammet NDS varför man kan spekulera i en successiv ökning av antal studenter på denna kurs. Programmet drivs för närvarande med huvudsäte på Campus Lindholmen.

Befintliga ingenjörsprogram på Campus Lindholmen kommer under de närmaste åren att ligga kvar där. Institutionen och avdelningen har som målsättning att aktivt medverka i utveckling och förändring av de befintliga ingenjörsprogrammen i syfte att kunna öka rekryteringen och därmed medverka till att uppfylla de behov av ingenjörer näringslivet har. När det gäller minskningen av antalet studenter på Civilingenjörsprogrammet tycks studentantalet ha stabiliserats och under år 2008 kan vi räkna med i genomsnitt 100 studenter per årskull i kandidatdelen, dvs år 1-3. Söktrycket till programmet behöver öka för att minska antalet avbrott samt återställa nivån på examinationen inom programmets kurser. Avdelningen ansvarar enbart för två kurser på kandidatprogrammet varav en är valbar och ägs programmässigt av IT-programmet. Det är dock viktigt för avdelningens två mastersprogram att det finns många studenter som klarar kandidatdelen av datateknikprogrammet.

Chalmers avser att på grund av den minskande studentrekryteringen inom EDIT-området genomföra en översyn av utbildningarna inom området. Det är viktigt för institutionen och avdelningen att aktivt medverka i denna översyn av grundutbildningen.

Inom avdelningen finns koordinatorerna för de båda mastersprogrammen samt ansvaret för tio av programmens kurser på avancerad nivå. Antalet studenter på mastersprogrammen SDCS är enbart 15 st varav endast 5 st kommer från datateknikprogrammet. På NDS-programmet finns 43 studenter varav 14 st från datateknikprogrammet. Antalet studenter på kurser kopplade till avdelningen är för närvarande relativt stort som en följd av samläsning med andra program. Avdelningen och institutionen bör aktivt medverka för att öka rekryteringen av både interna och externa nationella och internationella studenter till mastersprogrammen de kommande åren.

När det gäller uppdraget inom grundutbildningen kommer kursutvecklingsarbetet under 2008 att till största delen vara fokuserat på förändringsarbeten i befintliga kurser som i ny version ges för mastersprogrammen. Under hösten 2008 och framförallt under våren 2009 kommer de först antagna mastersstudenterna att påbörja genomförandet av sina mastersarbeten. Rutiner och anvisningar för hur detta skall hanteras inom institutionen och avdelningen behöver tas fram under våren 2008.

Forskargruppen Datakommunikation/datanät avser att under perioden utveckla en av de befintliga kurserna till former som liknar en distanskurs. Chalmers kommer under år 2008 att implementera en lärplattform med stöd för just distansutbildningskoncept. Planerna är att våren 2009 skall alla Chalmerskurser ha tillgång till och stöd för användandet av den nya lärplattformen.