VPSET20092013

SET VP 080314:

Utdrag ur SET-avdelningens plan för 2009 till 2013:

2.1. Grundutbildning

Det viktigaste utvecklingsarbetet inom grundutbildningen de närmaste åren gäller förstås de nya masterprogrammen, där kursutbudet slutligt ska fastställas, kurser utvecklas, genomföras och kvalitetssäkras samt handledning och examination av examensarbeten genomföras. Problembilden är här något olika för våra olika masterprogram. För SET gäller det främst att säkerställa att tillräckligt många seniora lärare kan engageras för utveckling och genomförande av programmets kursutbud samt i handledning av examensarbeten. Som en del av detta arbete blir det ocksåaktuellt att överväga om programmets profil bör modifieras något för att bättre harmoniera med våra forskningsmässiga styrkor.

För SDCS, däremot, är ett huvudproblem att analysera orsaker till den svaga studentrekryteringen samt därefter vidtaga påkallade åtgärder. Avdelningen bör under det kommande året tillsammans med övriga avdelningar se över D&IT:s utbud av masterprogram.

Innevarande läsår har antalet internationella studenter på masternivå med huvudsaklig anknytning till D&IT vuxit från ca 20 vid det tidigare enda internationella masterprogrammet till närmare 100 vid de nuvarande sex. Det är tydligt att vi rekryterar ett studentunderlag med mycket stora variationer i såväl ambitionsnivå som förkunskaper. Detta ställer höga krav på utformningen av våra kurser för att de ska vara givande för alla dessa grupper av studenter. På grundnivå har studentrekryteringen till utbildningsprogram med nära knytning till D&IT:s ämnen varit vikande under en följd av år. Det senaste året har möjligen en stabilisering kunnat anas, något som också vore motiverat med tanke på arbetsmarknadens behov. Dock ar det fortsatt angeläget för institutionen, och därmed också för SET, att på olika sätt medverka i Chalmers' rekryteringsarbete.

De kortare högskoleingenjörsutbildningarna har fortsatt vikande studenttal och det utreds för närvarande på Chalmersnivå vilka åtgärder som kan vidtas för att vända utvecklingen och stärka dessa utbildningar. Den nuvarande situationen är ohållbar både ekonomiskt och ur arbetsmiljösynpunkt för de berörda lärarna.