VPSRID20092013

(Från Olof Torgersson, April 2008.)


Se även bifigad excelfil. (PJ: ej med här på wikin.)

Situationen för undervisningen inom Interaktionsdesignsområdet kan enkelt sammanfattas med ett ord - lärarbrist.

En jämförelse mellan resurserna 2004/2005 och 2008/2009 visar att de tillgängliga resurserna möjliga att använda för kursansvar minskat från 3,75 till 1,75 heltidstjänster. Dessutom har resurser för stöd till utbildningen i form av studievägledning administration osv avsevärt försämrats.

Grunden till resursminskningen är följande

OT och SB har minskat sin undervisning från 50% till 25% pga administrativa sysslor

PL (som mest anställd med 75% undervisning) har slutat

HL, SL och NE, doktorander med kursansvar, har slutat eller undervisat klart. Nya doktorander har inte kompetens att ta kursansvar.

TAH är tjänstledig. De insatser hon gjorde inom utbildningen var dåligt dokumenterade och finansierade och har inte ersatts till fullo då en ny organisation skapats.

LH tar inte längre aktiv del i verksamheten.

Kortsiktigt går det att lösa undervisningen genom att köpa in kurser utifrån. Detta ger dock ingen möjlighet till långsiktig utveckling av utbildningen. Avdelningen skulle därför behöva förstärkning. Det kompetensområde som är mest eftersatt kan sägas vara simuleringsmotorer. Rekrytering av ytterligare personal till avdelningen skulle dock förbättra situationen även om det inte är precis inom detta område, då det möjliggör omfördelning av personal. Diskussioner pågår också med Datateknik för att få hjälp med teknisk kompetens, t ex till kusren Physical Computing

En möjlighet att fundera över kan också vara att öka antalet kurser varje person ansvarar för genom att ta in avsevärt mer handledare på varje kurs.

--- Olof Torgersson