FP /

ModellingClimateChange

Links:


Grundmaterial för en mer detaljerad projektbeskrivning: en stipendieansökan.

Ansökan om stipendium från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Jubileumsanslaget 2007

Sedan 1995 är jag anställd vid institutionen för Data- och Informationsteknik på Chalmers Tekniska Högskola, först som doktorand, sedan från 2000 som forskarassistent och från 2005 som docent. Jag ansöker härmed om stipendium från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Jubileumsanslaget 2007 för att besöka Potsdams Institut för Klimatforskning (PIK), Tyskland sista veckan i november 2007.

Min forskningsgrupps huvudsakliga verksamhet är funktionell programmering vilket är ett växande område inom programvarutekniken med viktiga tillämpningar inom telekom- och finans-sektorerna. Det långsiktiga målet är att utveckla system (teorier, språk, bibliotek och verktyg) som gör det lätt att utveckla återanvändbara programvarukomponenter tillsammans med korrekthetsgarantier.

Mitt forskningsprogram handlar om att utveckla exekverbara, överblickbara högnivåmodeller för komplexa system. Vi har hittills mest fokuserat på att modellera komplexa system inom dataområdet (logiska ramverk, lingvistik, programspråk, hårdvara) men i samarbetet med PIK har vi börjat arbeta med komplexa system i interaktionen mellan klimat, ekonomi och samhälle. PIK har under flera år arbetat med simuleringar av komplexa system och har under senare år börjat använda funktionell programmering som ett verktyg för att experimentera med och kommunicera de högnivåmodeller som behövs för att överblicka komlexa system. Dessa högnivåmodeller översätts senare i flera steg till effektiv programkod som klarar att köra tunga simuleringar inom rimlig tid. (Dessa simuleringar ger underlag till politiska beslut inom klimatområdet.) PIK tog kontakt med Chalmers för att fördjupa sin kompetens inom högnivåmodellering med hjälp av moderna programspråk (som Haskell och C++) och vi har under året som gått haft flera kontakter och arbetat fram en gemensam ansökan om EU-medel.

För att kunna besöka PIK och på plats utveckla kontakterna med de närmast inblandade forskarna samt för att ta fram en plan för fortsatt samarbete ansöker jag om resebidrag för en resa till Potsdam tisdag 071127 till fredag 071130 för mig och en doktorand (Jean-Philippe Bernardy).

...

Beviljades med kostnaderna för Patrik Jansson i samband med resan: 6500 kronor. (Doktorander finaniseras ej via denna fond.)