ILG /

080207VP1Instruktion

(Från Rektor till prefekterna 080207)

Inbjudan VP1 inför 2009

I enlighet med Chalmers nya planeringsprocess bjuds ni härmed in till strategiska Vp1-dialoger med rektor under maj och början av juni. Tidschema för planeringsprocessen inför 2009 bifogas liksom en lista över tider för VP1-dialogerna. Målet med VP-dialogerna är som tidigare att nå fram till verksamhetsplaner och budgetbeslut för nästkommande år, baserat på Chalmers centrala och institutionernas/enheternas egna strategier. Under Vp1-dialogen är fokus på strategier medan VP2-dialogen med institutionerna under hösten fokuserar på konkret planering för de kommande åren och finansieringsfrågor. Under den första dialogen i planeringsprocessen finns tillfälle för institutionerna/enheterna att formulera ambitioner för 2009 och bortom, baserat på bedömning hur verksamheten kan stärkas och utvecklas. Vetenskaplig profilering, förhållandet till centrumbildningar och till forskningsinfrastrukturer samt till satsningar på starka forskningsområden, möjligheter till utveckling över avdelnings- och institutionsgränser liksom sammanfogning av olika områden till starkare miljöer är exempel på frågor att diskutera. Samverkan med olika aktörer både lokalt och globalt för att öka attraktionskraften är andra exempel. VP1-dialogen innehåller följande fasta punkter (och utöver det kan naturligtvis institutionen/enheten lyfta de övriga strategiska frågor man har):

 1. Återkoppling på Chalmers strategiska plan (i år innebär det återkoppling på version 0 av planen som distribueras 29 februari).
 2. Strategier rörande forskning, forskarutbildning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå.
 3. Hur förhåller sig den nuvarande strategin till de strategiska övervägningarna som togs upp vid förra årets VP1-dialog?
 4. Strategier för att öka samverkan över gränser, inom och utom Chalmers, och främja helhetssyn i enlighet med Chalmers Initiativ. Strategi för utveckling av de centrumbildningar för vilka institutionen står värd.
 5. Strategiska behov av forskningsinfrastruktur.
 6. Strategiskt rekryteringsarbete inklusive jämställdhets-, mångfalds- och arbetsmiljöaspekter. Hur bidrar kommande rekryteringar och befordringar till föryngring/förändring av institutionens kompetens och till ökad jämställdhet och mångfald, samt rimliga arbetsvillkor? Vilka mål och strategier (på 1 år och 5 års sikt) arbetar institutionen efter? Behövs specifika stöd för att institutionen/centrat skall uppnå avsedda mål?
 7. Vilka Chalmersgemensamma åtgärder och strategier som är önskvärda för att underlätta institutionens/enhetens strategiska förändringar.
 8. Institutionens/enhetens kärnverksamheters behov av stöd från AoS och andra enheter vid Chalmers för att uppnå möjliga mål (jfr den övergripande verksamhetsplanen sid 11). AoS kontaktar institutionerna i denna fråga.
 9. Hur institutionen/enheten genom omdisponeringar och val kan frigöra egna resurser för förändringsarbete som gynnar kvalitet, kreativitet och profilering.

Som underlag inför VP1 skall institutioner senast 25 april 2008 till registrator lämna följande:

 • En uppföljning av institutionens VP för 2007 enligt utdelad anvisning.
 • En återkoppling på Chalmers strategiska plan version 0 (tillgänglig 29 februari).
 • Det har nu gått 3 år sedan Chalmers omorganiserades. Varje institution skall genomföra en intern reflektion kring den egna institutionen. Är den nuvarande institutionen optimal? Vilka positiva erfarenheter finns? Vilka negativa erfarenheter finns? Vilket behov ser institutionen av förändringar i organisationen i framtiden?