ILG /

Riskanalys

Risker

OBS! Ge ert namn för varje risk ni anger

 • Forskningsfusk uppdagas på institutionen. (Lena)
 • Konflikter mellan lärare/forskare (på inst eller mellan inst) hindrar samarbeten, splittrar verksamheten och sprider allmän olust. (Lena)
 • IT-områdets rörighet i Göteborgsregionen gör att vi bli ännu sämre (än andra teknikområden) på att rekrytera studenter till våra utbildningar. Kombinerat med avgifter för utländska studenter gör det finanseringen av grundutbildningen mycket osäker. (Lena)
 • Chalmers framgångar och GU:s motgångar i forskningsfinansering gör att obalansen mellan de två "varumärkena" blir ännu större vilket gör samarbetet mellan lärosätena ännu svårare och därmed institutionens situation svårare. (Lena)
 • Vår ovilja och/eller oförmåga att erbjuda de kurser/kursinslag andra program vill ha (speciellt på grundnivå) gör att IT-relaterade kurser i allt större utsträckning ges av andra institutioner. (Lena)
 • Förlust av toppforskare till konkurrerande universitet här eller utomlands. (Lars)
 • Tillgänglig offentlig forskningsfinansiering på ICT-området minskar på nationell och europeisk nivå. (Lars)
 • Personal drivs för hårt och går in i väggen. (Lars)
 • Krympning av grundutbildning på kandidat- och masternivå -> försvagning av ekonomin -> krympning av fakulteten -> negativ spiral pga underkritisk massa. (Lars)
 • Svensk ICT-industri minskar sin forskning inom landet radikalt. (Lars)
 • Datorsystemen havererar och är nere under en längre tid. (Arne)
 • Misslyckad rekrytering i samband med omstart EDIT som leder till att inga/få börjar våra program. (Arne)
 • Fewer international Masters students (because of the planned study fee) will lead to fewer good PhD candidates. (Reiner)
 • Even more research funding is moved from bottom-up driven applications to top-down driven topical research with intransparent decision criteria (Reiner)
 • Merging of undergraduate programmes that differ in ambition leads to a lowering of standards. This would make our education less attractive (Reiner)
 • Basic research at Chalmers is weakened in favor of interdisciplinary research. This could result in being not competitive anymore in core areas. (Reiner)
 • Swedish school children cannot be motivated to study technical subjects at school. In connection with the demographic decline this would make it impossible to recruit enough suitable students. (Reiner)
 • Outsourcing av kurser till andra institutioner (på grund av kostnadskäl eller personalöverskott på andra inst.) gör att vi blir övertaliga på lärarsidan. (Jan)
 • Osäkerhet vad gäller Chalmers inställning till D&IT och dess framtid gör att de anställda känner sig uppgivna och inte kan/vill prestera sitt bästa. (Jan)
 • Upprepade korta anställningar kan medföra att personen så småningom bli tillsvidareanställd om man inte håller noga koll på den sammanlagda tiden (totalt 24 mån under en 5-årsperiod). Personalökning man kanske inte räknat med. (Ann-Margret)
 • Handledare med många doktorander kan medföra problem att få handledningstid, risk att doktoranden tröttnar och slutar (Ann-Margret)
 • Få kvinnliga doktorander risk att institutionen inte ses som attraktiv för andra kvinnor att söka till (Ann-Margret)
 • Dålig kontroll på "dubbelkontering" på projekt (Catarina)
 • GU och Chalmers vill inte längre ha integrerade institutioner (Catarina)
 • GU och Chalmers vill införa administrativa rutiner och regler som gör det dyrt och svårt att vara integrerad institution. (Catarina)
 • GU anställda-studenter blir bortglömda (Catarina)
 • Missar möjligheter till extern finansiering pga missar i kommunikation (Catarina)
 • Missar att se personal som mår dåligt/alkoholiserade etc (Catarina)
 • Vi inte har en kreativ miljö (Catarina)
 • Kontrakt-anställning som skrivs på av Catarina men som inte är förankrade på avdelning. (Catarina)
 • Reseräkningar godkänns som inte är korrekta (Catarina)
 • Bristande tilltro till ekonomiplanering hindrar investering (Catarina)
 • Bristande uppföljning och planering på grundutbildning leder till brister i resursutnyttjande (Catarina)
 • Bisysslor som inte är käna eller där konsekvenserna av dem är svåra att genomskåda (Catarina)
 • Tentor blir inte rapporterade i tid. (Catarina)
 • Brist på personer som vill ta ledaruppdrag (Catarina)
 • Brist på personer som agerar och påverkar internt på universiteten (Catarina)
 • Dålig uppföljning på arbetsinsats leder till dålig kontroll på arbetssituation och resursutnyttjande (Catarina)
 • Lärare blir sjuk längre tid under kurs får stora konsekvenser (Catarina)
 • Kurser hänger inte ihop med överlapp och gap som konsekvens (Catarina)
 • ITIT och DoITs otydliga uppdelning av området leder till konflikter och suboptimeringar (Catarina)
 • Vi klarar inte av att möta andras områdens behov av undervisning i vårt område.(Catarina)
 • Attraherar för få kvinnor till utbildning-forskarutbildning-tjänster. (Catarina)
 • Kompetensutveckling resp avveckling är för långsam (Catarina)
 • Masterprogrammen kopplas inte till forskning resp. näringslivets behov på ett bra sätt (Catarina)
 • Oförmåga att skapa centrumbildningar. (Catarina)
 • Förlust av nyckelpersonal
  (och jag tror att de flesta av fakultetsmedlemmarna är nyckelpersonal i större eller mindre utsträckning.) ( NS, Peter )
 • Signifikant reduktion av tillgängliga ekonomiska medel.
  (detta kan bero på bortfall av studenter eller bortfall av medel för forskningen - främst externa medel) ( NS, Peter )
 • Krympande grundutbildningsekonomi ger huggsexa om kurser. ( NS, Peter )
 • Krympande GRU ekonomi gör det svårt att rekrytera yngre lärare som kan bidraga till förnyelse i kurser. ( NS, Peter )
 • Chalmerscentraliserad styrning ger stor tröghet och fördröjer förändringsprocesser för mycket. ( NS, Peter )
 • Allt för centraliserad IT styrning ger upphov till nya lokala/individuella lösningar. ( NS , Peter )
 • Omstart EDIT , kan komma att påverka kurser ( antal och innehåll) samt rekrytering kraftigt och i vissa fall negativt för D&IT. ( NS, Peter )
 • Uppfattningar om otydlig ledning ger osämja och otrivsel bland kollegor. ( NS, Peter )
 • Programvaruutveckling i Sverige blir för dyr och flyttar från landet. (Björn)
 • Svårt att engagera lärare på programledarnivå inom grundutbildningen; leder till sämre program. (Björn)
 • Lärarrollen alltför individuell; svårt att etablera lärarlag -- leder till gap och överlapp (Björn)
 • Tvångsmässig lokalisering till campus Lindholmen försvårar verksamhetsutveckling (Björn).
 • Strategiska budskap från Chalmers ledning dåligt förankrade i verksamheten, vilket leder till minskat förtroende (Björn).
 • ICT-området uppfattas som krisområde på Chalmers pga utebliven strategisk finansiering, upplevd kris inom grundutbildningen (Omstart EDIT) samt organisatorisk röra (ITIT; D⁢ IT-univ). (Björn)
 • Omstart av EDIT leder till att de enda Högskoleingenjörsprogrammen som läggs ned blir E- och D-programmen (Christer)
 • Brister på lärare inom områden för ett givet program kräver för mycket extra insatser av andra lärare och/eller koordinatörer (Staffan)
 • Brist i samordning mellan D&IT och ITIT leder till förvirring bland studenter och intern konkurrans (Staffan)
 • Krav på profilering av GU och Chalmers som enskilda högskolor uppifrån motverkar pragmatiska synergieffekter (Staffan)
 • Oförmåga att förnya sig pga att man tycker det är bra som det är (Staffan)
 • Isoleringar på dom minsta organisationsnivåerna leder till vi/dom-inställningar och olika uppfattningar på olika nivåer i verksamheten (Staffan)