ST /

Delegation

Chalmers Dnr: C 2012/1335 GU Dnr: V 2012/830

Ansvarsområde och delegation

för avdelningschef Patrik Jansson vid avdelningen för Programvaruteknik, vid institutionen för Data- och informationsteknik (DoIT)

1. Ansvarsområde

Avdelningschefen leder och samordnar den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten vid avdelningen inom ramen för avdelnings resurser. Avdelningschefen rapporterar till institutionens prefekt och ingår i institutionens ledningsgrupp.

Avdelningenschefen ansvarar för intern information till underställd personal samt medverkar vid kartläggning av behov och tjänstetillsättning av underställd personal.

2. Delegation

Prefekten delegerar till avdelningschefen att besluta om de åtgärder som krävs för att leda och samordna verksamhet inom avdelningen i enlighet med gällande lagstiftning, fastställda verksamhetsdokument, samt institutionens verksamhetsmål och resultatmål. I denna delegation ingår ansvar för arbetsmiljön för personal som är underställd avdelningschefen.

DoIT skall som integrerad institution följa såväl Chalmers som Göteborgs universitets verksamhetsdokument för arbetsmiljö. I dokumentet "Verksamhetsansvar avseende arbetsmiljön" framgör vilka huvudsakliga arbetsuppgifter som ingår i arbetsgivaransvaret, se bilaga 1. I Göteborgs universitets verksamhetsdokument "Systematiskt miljöarbete vid Göteborgs universitet: Rektors uppgiftsfördelning" framgår vilka huvudsakliga arbetsuppgifter som ingår i arbetsgivaransvaret, se bilaga 2.

I ärenden som, direkt eller indirekt, berör grundutbildning, forskarutbildningen eller forskning skall avdelningschefen samråda med prefekten eller den prefekten utser inför förändringar av väsentlig eller principiell betydelse. Prefekten kan därutöver delegera till avdelningschefen att ansvara för annan verksamhet eller personal.

Avdelningschefen har ansvaret att utföra utvecklingssamtal och lönesamtal med den underställda personalen. Avdelningschefen bistår prefekten vid arbetsrättsliga frågor och psykosociala problem på institutionen.

3. Vidaredelegation

Avdelningschefen kan delegera till forskargruppsledare eller annan underställd person att besluta i visst ärende eller grupp av ärenden. Beslut om delegation liksom återkallelse av sådan skall protokollföras och arkiveras i institutionens arkiv. Delegation i enstaka ärenden dokumenteras genom anteckning på handlingen.

Avdelningschefen kan vidaredelegera verksamhetsansvaret för arbetsmiljön till forskargruppledare eller annan person. Den som får delegation för verksamhetsansvaret skall ha kompetens och erforderliga resurser för uppgiften. Saknas sådana resurser skall förhållandet omedelbart rapporteras till överordnad chef.

4. Begränsningar

Handläggning av ekonomi, personal- och lönefrågor skall se i enlighet med av Chalmers och Göteborgs universitet fastställt förfarande. Beslut om lönesättning vid nyanställning och befordran fattas i samråd med prefekten och HR specialist och/eller personalhandläggare.

Avdelningschefen för inte överträda de begränsningar som framgår av rektors delegation till institutionens prefekt.

Avdelningschefen får i övrigt inte besluta i frågor av osedvanlig karaktär eller omfattning med avseende på verksamhetens innehåll.

Beslut om inrättande av forskargrupp eller annan enhet under avdelningschefen fattas av prefekt.

5. Uppföljning

Uppdraget gäller från 2013-03-01 t o m 2015-12-31. Uppföljning skall se vid det årliga medarbetarsamtalet med prefekten.

Göteborg 2012-12-14

Bilagor: