ST /

FoAssUtv

(This is an inofficial copy of a central Chalmers decision about evaluation of Ass.Prof.)

Beslut 2013-06-17 av Prorektor Mats Viberg Diarienummer C 2013-0982, 2.4.4

Rekommendation för utvärdering av forskarassistenter inför beslut om vidare karriär

Denna basmodell för utvärdering syftar till [att] förtydliga kriterier enligt arbetsordnings för forskande och undervisande personal (AO), som används för att utvärdera forskarassistenter på Chalmers.

Verksamhetskrav

(uttryckt i institutionens verksamhetsplan - bedöms av institutionens ledningsgrupp eller motsvarande)

  • 1. Forskningsområdet

Personalstrategisk bedömning - behov av kompetens inom området under planeringsperioden (5-10 års sikt) utan att överetablera

  • 2. Finansiella förutsättningar på kort och lång sikt

Individuell prestation

  • 1. Oavlönad docent bedöms enligt AO (publiceringar, självständighet, forskarhandledning). Bedöms av AK.
  • 2. AO:s krav för docenttjänst (pedagogisk bedömning) 15hp. Bedöms av AK.
  • 3. Potential för vidare befordran enligt AO. Bedöms av institutionens ledningsgrupp efter förslag från avdelningschef/forskargruppsledare.

Som metod för uppföljning och bedömning av ledarskap kan olika verktyg användas såsom t ex självvärdering från ledarskapsutbildningar (olika varianter av utbildningar), personlighetstester, referenstagning ochbedömning från medarbetarsamtal.

  • d. Nyttiggörande enligt Chalmers nyttiggörandepolicy

Bedömningen av den individuella prestationen ska syfta till att ge personen underlag även till andra vägval än tillsvidareanställning som docent.

Vid bedömning, beakta individens prestation i relation till forskargruppens prestation.