ST /

Medarbetarsamtalsmall

Medarbetarsamtalsmall för forskare och lärare på ST-avdelningen

(Version 2015-09-10 - kommentarer är välkomna!)

Ett årligt samtal mellan medarbetare och chef för att följa upp och utveckla individens och avdelningens verksamhet. (Texten nedan är baserad på Chalmers centrala beskrivning.)

Båda parter har ansvar att förbereda sig, så att det blir ett konstruktivt och bra samtal. Förbered mötet genom att läsa igenom mallen, titta igenom förra årets anteckningar och göra anteckningar om viktiga punkter att ta upp detta år. Man bör komma fram till, och skriva ner, dels vilka mål medarbetaren har för att bidra till att verksamheten uppfyller de övergripande målen, dels vilken kompetensutveckling medarbetaren behöver för att kunna utföra sitt arbete, och växa i sin nuvarande eller inför en kommande roll (även utanför universitetet). Genom medarbetarsamtalen chefen också få en helhetsbild av hur det är på arbetsplatsen.

Medarbetarsamtal är ett verktyg för att utveckla medarbetare och organisation genom att

 • länka medarbetarens mål med målen på avdelnings-, institutions- och Chalmersnivå
 • följa upp och utveckla en god arbetsmiljö
 • öka motivationen hos medarbetare genom att synliggöra deras bidrag
 • skapa tydlighet i förväntningar mellan chef och medarbetare
 • strukturera återkopplingen mellan medarbetare och chef

Chalmers prioriterade verksamhetsutveckling (PVU) har fyra huvudmål:

 • Excellent forskning
 • Utbildning i världsklass
 • Effektivt nyttiggörande
 • Utmärkt intern miljö

Chalmers PVU med delmål och mätetal finns att läsa i sin helhet på Insidan under fliken Om Chalmers. Där hittar du också Chalmers visionsdokument. PVU:n och visionen är de övergripande styrdokumenten för Chalmers.

I linjeorganisationen finns på nivån under D&IT-institutionens verksamhetsplan och sedan Programvaruteknik-avdelningens verksamhetsplan. Det kan också finnas mål och planer för forskargrupper, forskningsprojekt, grundutbildningsprogram och masterprogram, etc.

En mycket kort sammanfattning av det som vår avdelning lyfte till D&IT-inst. hösten 2014 är:

 • Edu: teacher recruitment, long term planning, Lindholmen presence & industry contacts
 • Admin: More project and economy support wanted
 • PhD courses: more structure wanted (budget, curriculum, information, using adv. MSc courses, etc.), improve compulsory courses
 • CSE level need of Machine Learning (main hub Alg@CS) and Compilers (@ST but also connected to CompArch@CE)

Del 1: Uppföljning av föregående års samtal

2014 års samtal dokumenterades i form av ett foto av anteckningarna på tavlan som skickades per epost i anslutning till mötet (Ämne: Medarbetarsamtal anteckningar).

 • Utifrån årets mål och förväntningar; vad har slutförts, hur väl och vad återstår?

Del 2: Sammanfatta din verksamhet sedan förra medarbetarsamtalet

 • Om du skulle beskriva din egen verksamhet (och de du leder) med en rubrik på ett par ord, vad skulle den rubriken vara?
 • Vilka delprojekt, kurser, viktiga resultat, artiklar, ansökningar, etc. har genomförts under det senaste året? (storleksordningen 10 aktiviteter)
 • Vad är du stolt över?
 • Vad kan bli bättre, och hur?
 • Vilka är dina viktigaste samarbetspartner? (framför allt inom avdelningen)
 • Hur kvalitetssäkrar du din undervisning?
 • Hur fungerar handledarskapet (samarbete, återkoppling, kommunikation, resultat)?
 • Hur upplever du den fysiska och psykosociala arbetsmiljön?

Del 3: Årets överenskommelse angående utveckling och karriärplan

 • Bidrag till avdelningens mål
  • Hur kan du bidra till utbildning i världsklass, excellent forskning, effektivt nyttiggörande och en utmärkt intern miljö?
  • Vilket stöd behöver du i form av resurser, kompetens, riktlinjer och stöd från mig som chef?
 • Gemensamma mål för kommande år: vilka konkreta 3-5 mål kan vi fastslå för det kommande året?
  • vetenskaplig meritering?
  • pedagogisk meritering?
  • ledarskap?
 • Hur ser din långsiktiga framtidsplan ut? (t ex inom och utom universitetet)

Del 4: Återkoppling

Ge varandra feedback utifrån

 • Det här uppskattar jag hos dig
 • Det viktigaste du gjort under året är
 • Det här skulle göra dig ännu bättre
 • Det här bör du utveckla