Gru

Viceprefekt med ansvar för grundutbildningen VPref.Gru inom D&IT-institutionen

På Chalmers skall det sedan 050101 finnas en VPref.Gru på varje institution. D&IT är en gemensam institution för Chalmers och GU och vi har också en gemensam VPref.Gru (även om GU-sidans organisation inte kräver den rollen).

Från 081101 har Christer Carlsson rollen som VPref.Gru för D&IT-institutionen.

(Från 050101-081031 hade Patrik Jansson den uppgiften.)


Uppdrag enl. Chalmers centralt:

VPref.Gru:

 • har det övergripande ansvaret för en institutions grundutbildning
 • är institutions företrädare vid diskussioner kring institutionens utbildningsuppdrag
 • initierar det åtgärder som krävs för att genomföra institutionens utbildning
 • utvecklar och kvalitetssäkrar institutionens grundutbildning
 • är ansvarig för att samordna institutionens kursutbud
 • skall odla ett pedagogiskt ledarskap och driva ett institutionsgemensamt pedagogiskt utvecklingsarbete
 • ansvarar för kursernas bemanning och uppdrar åt examinatorn att utforma innehåll, pedagogik/undervisningsform, litteratur, examinationsform, betygsskala, mm.
 • ansvarar för att kurserna ges av kompetent personal (examinator skall i normalfallet ha styrkt pedagogisk skicklighet - undantag kan medges efter särskild prövning av programmet)
 • skall ha god kännedom om Chalmers och programmens strategier och aktivt verka för att dessa blir kända inom institutionen och inarbetas i institutionens kurser.
 • skall bedriva egen kompetensutveckling för att kunna initiera och leda det pedagogiska utvecklingsarbetet inom institutionen.

Delegation från prefekt:

1. Uppdrag och ansvarsområde

VPref.Gru ansvarar för planering, samordning och uppföljning av grundutbildningen vid institutionen samt för kontakter med uppdragsgivande programansvarig. VPref.Gru skall ansvara för institutionens genomförande av grundutbildningen gentemot programansvariga.

Arbetsuppgifter:

VPref.Gru skall

 • företräda institutionen gentemot programansvariga i överenskommelse om kurser
 • samordna institutionens kursutbud
 • initiera de åtgärder som krävs för att genomföra institutionens grundutbildning
 • utveckla och kvalitetssäkra institutionens grundutbildning inom ramen för institutionens resurser
 • leda institutionens grundutbildning, i enlighet med gällande regelverk, fastställda verksamhetsdokument samt institutionens verksamhetsplan och resultatmål

Rapporterar till:

VPref.Gru rapporterar till prefekten. Uppdraget skall följas upp vid det årliga medarbetarsamtalet med denne.

Uppdragets varaktighet

Uppdraget gäller i sin helhet from 050101 under den tid som prefekten innehar uppdrag som prefekt för institution.

Delegation

Prefekt delegerar till vice-prefekten:

 • att besluta om de åtgärder som krävs för att genomföra uppdraget. Inför förändringar av strategisk eller principiell betydelse skall vice-prefekten samråda med prefekten.

I de fall planerade förändringar av grundutbildningen påverkar institutionens verksamhet skall samråd ske med prefekten.

Vidaredelegation

 • VPref.Gru kan delegera till annan anställd att besluta i visst ärende eller grupp av ärenden eller vidta de andra åtgärder som rör uppdraget. Beslut om delegation, liksom återkallelse av sådan, skall protokollföras. Delegation i enstaka ärende dokumenteras genom anteckning på handlingen. Kopia av delegationer liksom ev återkallelser skall arkiveras i Centrala adminstrationens arkiv.

3. Begränsningar

VPref.Gru's rätt att besluta och därav följande inskränkningar i rätten att delegera framgår av institutionens gällande prefektuppdrag med angivna begränsningar i rektors och prefektens delegationer.

VPref.Gru får i övrigt inte besluta i frågor av osedvanlig karaktär eller omfattning med avseende på verksamhetens innehåll.