GruAdmFeb2008

Möte: ons. 20/2, kl 13-14 i rum 6128

Mötesanteckningar

 • Ida: Granskning av internationella masteransökningar
  • Uppföljning av förra årets resultat:
   • dåliga prestationer för de internationella studenterna på GU (4/14), Chalmers statistik ej klar
   • rätt bra korrelation mellan meritvärde i 2007 års antagning och prestation under hösten 2008
  • Årets process på GU
   • Över 200 1:a-handssökande till Computer Science MSc
   • GU deadline: 14 mars
   • granskningsgruppen utsedd
   • centrala antagningsenheten säger att alla måste ämnesgranskas (även de som valt i sjätte hand)
   • det finns ett behov av att samordna med andra granskare om hur och när meritvärdering sker
  • Årets process på Chalmers
   • inte hunnit kolla upp så mycket - mer kommer
   • SET + NDS större än CS@GU, övriga fyra mindre
   • Uppföljning av förra årets resultat: Stig Arne Nordin jobbar på det
 • Victoria: Stöd för lärare innan tentor
  • Exp. behöver få original sju arbetsdagar före tentamensdag
   • Alt. läraren ordnar själv med kopiering + leverans till examensadm.
  • Brev förankrat inom adm + med VPref.Gru och skickat till cse-all
  • Informationen finns även på wikin (där det är lämpligt att lägga in vanliga frågor och svar för att tydliggöra rutinerna)
  • Även rutinerna för tentamensteserna efter tentan skrivits behöver beskrivas
  • Victoria förbereder motsvarande brev + mottagarlista inför LP4
 • Examensarbeten
  • Chalmers har centralt beslutat (ca okt. 2007) att inst. skall administrera examensarbeten i de nya masterprogrammen
  • Chalmers har centralt beslutat (ca feb. 2008) att alla gamla exjobbskoder ersätts med (maximalt) fyra nya per institution:
   • kandidatarbetet om 15hp (berör vi inte här)
   • högskoleing. examensarbete om 15hp (berör vi inte här)
   • master thesis 30hp (den som vi diskuterade på mötet) I portalen: http://www.student.chalmers.se/ci/course?course_id=12232
   • master thesis 60hp (mer ett undantagsfall - oklart hur det skall hanteras)
  • På GU har vi tre examensarbeten
   • 15hp på kandidatnivå (samläses med kand.arb. på Chalmers)
   • 30hp på magisternivå (pga. övergång från det gamla systemet med 4-årig utbildning finns detta kvar i flera år till)
   • 30hp på masternivå (samläses med master thesis 30hp på Chalmers)
  • Erland har i samråd med MPK tagit fram en kursplan för 30hp-exjobb inom D&IT institutionen och levererat den till Börje (studentcentrum Maskingränd) för inläggning i portalen inför läsåret 08/09
  • Erland har fått i uppdrag att ta fram rutiner för hur vi skall hantera examensarbeteskursen på masternivå inom inst.
   • han behöver en adm. kontakt inom inst. (Vemdal utser)
   • han behöver en ämnesmässig kontakt (Erland utser bland de sex ämneskontakterna)
   • det vore lämpligt att blanda in Kristina Nyström (stud.centrum) som nu handhar mycket av civ.ing.programmens examensarbetesrutiner
  • de nya rutinerna behöver bli klara inom LP4 och tas formellt i bruk från halvårsskiftet
  • blanketten för reg. av exjobb diskuterades - den har (minst) två syften
   • registrering på kursen (stud.centrum har hand om registreringen)
   • tilldelning av examinator och examinators godkännande av projektet
  • översättning av examensarbetesinformation
   • PJ har bett CJ om förslag / offert på hur sådant brukar göras
   • VE har erbjudit sig att översätta om hon får "tid" för det
 • Kommande möten
  • stående mötestid tredje måndagen i månaden, 15.00-16.00, under terminstid
   • 080317
   • 080421
   • 080519: antagning och mottagning av kandidatstudenter på GU, omtentor augustiperioden, bemanning under sommaren, Rapport: EH: rutiner för examensarbeteskursen, (lunch i anslutning till mötet som terminsavslutning?)
   • 080818
   • 080915
   • 081020
   • 081117
   • 081215
  • Rebecca kollar med övriga (ej närvarande på detta möte) att detta fungerar (minst en studierektor behöver kunna komma på varje möte)
 • Övriga frågor
  • RC: lokalkostnader:
   • i TimeEdit finns fel KST och Projektnummer salsbokningar för LP3 eftersom inst. har ny organisation från 080101
   • RC + någon på stud.centrum jobbar på att korrigera detta inför LP4
   • någon central ekonomiadm. justerar LP3 "i efterhand"
  • Rollbeskrivning för examinator
  • Webbsidor
   • PJ: Chalmers centralt vill minimera mängden grundutb. material på inst. sidor. Vi har en relativt specialställning som gemensam inst. med GU.
   • kurshemsidor (inkl. examensarbete) skall länkas från kursportalen
    • EH: portalen borde inte ta bort länkarna varje år (PJ skickar en propå till Gun Wallius)
  • Lärplattform
   • GU har licens på lärplattformen PingPong sedan 2007 (men vi har inte sett något av det inom D&IT)
   • Chalmers har licens på samma plattform från 2008
   • Chalmers kör ett tjugotal pilotkurser i Pingpong från hösten 2008, varav en eller två på D&IT
   • Arne Linde och Peter Lundin är kontaktpersoner för detta inom D&IT
  • VPref.Gru (PJ) är borta närmaste 10 dagarna - åter 080303
   • Christer Carlsson tar hand om inkommande ärenden under tiden
   • Även studirektor@cs (AB) är borta drygt samma period
  • VE: Ämnesfördelning på expeditionen - vem har hand om vad?
   • PJ: Vemdal fördelar uppgifter inom adm., men allmänt sett är det inte längre relevant att tala om "gamla datavetenskap" och "gamla datorteknik". Det finns en institution, en expedition, fem avdelningar, tre studierektorer, två universitet, två utbildningsnivåer, två campus, många utbildningsprogram, etc. Vi behöver ha möjlighet att täcka upp för varandra vid arbetstoppar, sjukdomar etc.
  • RC: Kursutvärderingsprocessen
   • Slutliga kursutvärderingsmöten för LP2-kurser bör ha ägt rum i LV4 (förra veckan)
   • RC kollar upp reglerna och skriver en notis till "Weekle News" som påminnelse till lärarna

Agenda:

 • (15m) Laget runt: (hann vi inte med förra gången så vi börjar med det)
  • en stund per person om andra aktuella ärenden
 • (15m) Mötestider + agenda/tema för vårens möten
  • ta med kalendrar eller skicka (o)lämliga tider i förväg
 • (15m) Rapporter:
  • Victoria: datum + servicegrad gentemot lärare för mars-tentor
  • Ida: Antagningsprocessen Chalmers MSc, GU MSc + BSc
 • (15m) Ev. övrigt som hänger kvar efter förra mötet
  • ??: www: Strukturen för D&IT's grundutbildnings webb-information
  • ??: www: Översättning till engelska av lämliga sidor
  • ??: www: Lathund / checklista för lärare / examinatorer borde återupplivas (Börje skrev en för några år sedan när jag (Patrik) var sr@cs)