VP2008

Texten nedan är från D&IT-institutionens verksamhetsplan för 2008.

Lindholmen:

Vår utbildningen på Lindholmen är en viktig fråga - vi har problem med arbetsmiljön för våra lärare, en ämnesmässig utarmning utbildningen, höga lokalkostnader och lågt resursutnyttjande. Vi behöver ett resurstillskott på minst 1Mkr bara för att kunna driva utbildningen med god kvalitet och om vi skall ha tid att göra mer genomgripande programutveckling (vilket skulle behövas) behövs det ytterliggare resurser för detta. Under 2008 kommer vi fortsätta arbetat med att öka samläsning av kurser men vi blir också tvungna att minska vår personalstyrka.

Master:

I september 2007 startade sex nya mastersutbildningar inom D&IT på Chalmers och tillströmningen har till och med varit över förväntan. Under hård konkurrens har drygt 230 nya studenter antagits till programmen, där 95 studenter kommer från andra länder än Sverige. Dessutom läser även ett stort antal Erasmusstudenter på de kurser som ges, vilket innebär att över 300 personer nu är registrerade på våra masterskurser. Det känns väldigt bra att vår breda mastersatsning har fått ett så starkt genomslag och att vi redan första året når målet om 30% internationella studenter. Under 2008 kommer vi att fortsätta det hårda arbetet med att utveckla de nya masterprogrammen och särskilt utveckla vår förmåga att hantera heterogena studentgrupper. Vi behöver också kompetensutveckla oss (och ev. nyrekrytera) inom populära områden - framför allt inom Software Engineering.

Kandidat:

Det lokala söktrycket inom EDIT-området har gått nedåt de senaste åren men nu ser det ut att ha vänt. Redan i till hösten 2007 såg IT-programmet en kraftig ökning av söktrycket och det allmänna samhällsklimatet verkar tyda på att även D-området kommer tillbaka inför nästa höst. För E känns mera osäkert om "botten är nådd", men där är D&IT-institutionens inblandning relativt liten. Fördröjningen i systemet innebär dock att vi fortfarande ser en minskning av intäkten för kandidatnivån inför 2008. Under 2008 kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla våra kandidatprogram - nu med söktrycket på Master-utbildningarna som indata kan en del förändringar göras i kandidatnivån för att förbättra heleten.

Pedagogisk utveckling:

Det är svårt att kunna planera in tid för pedagogisk utveckling och samtidigt genomföra vårt grundutbildningsuppdrag. Här finns IMPACT-projektets pengar som ett välkommet stöd, men egentligen skall det finnas tillräckligt med pengar i den "ordinarie driften" för pedagogisk meritering. Under 2008 kommer vi att jobba med att göra femåriga utvecklingsplaner för personalen för att säkerställa kvalitet i utbildningen och att befodringar inte fördröjs.

IT-universitetet:

Nuvarande oklara struktur för Chalmers delaktighet i, och D&IT's koppling till, IT-universitetet är ett hinder för utvecklingen inom området. Under 2008 kommer vi att i samarbete med ITIT arbeta vidare med att tydliggöra detta och visa våra gemensamma styrkor.

Lärarlyftet:

D&IT har sedan många år ett brett utbud av valfria kurser med väldefinierade förkunskapskrav i och med vår inblandning i GU-utbildningen. För grundskolelärare för de högre årskurserna är det naturligt att hänvisa till dessa kurser vad det gäller lärarlyftet. När det gäller lärare för de lägre årskurserna är vi gärna med och utvecklar något nytt. Under 2008 kommer vi dels tydligare marknadsföra våra valfria kurser inom lärarlyftet och dels samarbeta med IT-univ. inom lärarutbildning för lägre årskurs.

D&IT-minor:

Vi upplever att det finns ett behov av ett paket D&IT-kurser som vänder sig till studenter utanför D&IT-området. Vi vill gärna medverka till att bygga upp en bra D&IT-minor, men vi behöver hjälp från beställarorganisationen av ge en tydliggare bild av behoven.

Övrigt

-- Siffror på studenttal/HST inklusive uppdelning på kvinnor och män sökes. Det behöver göras inom inst.