GruAdmSep2008

Prel. agenda för GruAdm September 2008

(fokus på GU + MSc-adm.)

 • Stöd för grundutbildningsledningen (VPref, 3*SR, GU-ansvarig, 6*MPK, ...)
  • Bemanning av ärendehanteringssystemet
  • Kursdatabas - Sture
  • MSc-adm.
   • Åsa Lundgren på Chalmers
  • Assistentpool "CSE TA pool" (TA = Teaching Assistant)
   • Victoria
 • Välkomna tillbaks Åsa o Tina!
 • AB: Lokalkostnader Chalmers
 • studentval och reg. på kurs
  • Samordna med studentcentrum, men hur? Utbildningssekkreterare måste veta att våra kurser finns.

Information:

 • Plan HT 2008
 • Studieportalens nya koppling av kurskoder mellan Chalmers och GU:
 • Courses 09-10: Åsa skrev: Här kommer informationen som rör kursplaner/utbildningsplaner på GU
  • http://www.sa.adm.gu.se/enhetenforadministrativasystem/Utbildningsdatabasen+GUBAS/
  • Lärarna behöver alltså inkomma med kursplaner till mig senast 3 okt. Då har vi ändå "tänjt" lite på datumen i den mån det går. (Meddelande om detta går ut i veckobladet 080912.)
  • Åsa går igenom / tar fram de kursplaner vi nu har som underlag till lärarna - om inga ändringar kommer in senast 081003 blir det samma kursplan 09/10 som det var/är 08/09.
 • Vicerektor/GUN möter PA och viceprefekter den 9 september 09.00-11.00.
  • Vicerektor informerar
   • Lärcentra för teknikvetenskapligt lärande för hållbar utveckling på campus Lindholmen
   • EDITZ-översynen
   • Anonyma tentor
   • Nästa möte den 11 november
   • med mera
  • Verksamhetsplan för grundutbildningen i ett 5-års perspektiv
  • Övriga frågor
 • Mottagning av MSc-studenter: PJ beskrev:
  • Nivåerna: BSc, MSc, "Research and Development"
   • MSc-nivån uppdelad i 16 delar, första 6 är "Core", nästa sex är "Elective" och de sista fyra är "Thesis"
   • MSc-delen kan innehålla några delar från BSc-nivån och några delar från MSc-nivån
  • Ämnesbredden:
   • Interaction Design
   • Software Engineering & Technology
   • ...
   • Integrated Electronic Systems Design
 • Effektiv slutexamination - Chalmers-centralt projekt på internremiss
  • Mer detaljer: https://service.portal.chalmers.se/issue/468062/
  • Uppdraget är att lägga konkreta förslag på hur Examinationen på grundutbildningsnivå skall effektiviseras.
  • målbild: 50 % resurseffektivisering.
  • De väsentligaste förslagen är:
   • GUN fastställer en delegationsordning för beslutsfattande i frågor om slutexamination
   • Gemensamma metoder och arbetsätt etableras för slutexamination på Chalmers
   • Ett gemensamt IT?verktyg utvecklas för hantering av individuella studieplaner
   • Beslut avseende bolognastrukturen för kandidat, master och civilingenjörsexamen samlas, analyseras som en helhet med avseende på slutexamination, kompletteras i förekommande fall samt kommuniceras.
  • Svar och synpunkter skickas per e-post till Stig-Arne Nordin senast 25 september 2008.