GruKomOktober2008

Agenda för GruKom oktober 2008

 • Budget och bemanning 2009
  • Avdelningsdialogerna blir vecka 42-43 - tills dess behövs bemanningsplan för 2009
  • Info: ID kommer troligen inte heller 2009 klara sin kurser utan att anställa tillfällig personal.
 • IMPACT-ansökan 2009: deadline 081017, 12:00
  • Christer samordnar eftersom Patrik är med och granskar ansökningarna
  • ÖGRU-möten med programmen pågår
 • Antal Omtentor
  • Erland (och andra) noterar att det är inneffektivt att konstruera tentor som väldigt få klarar.
 • Godkänna kursplaner 09/10 på GU

Information


Minnesanteckningar för GruKom 081006 kl 10-12

Närvarande
Patrik Jansson, Arne Linde, Ana Bove, Christer Carlsson och Wolfgang Ahrendt (i samband med punkten om kursplaner)
Frånvarande
Olof Torgesson och Uno Holmer

Budget och bemanning

Bemanning: SS slutar vid årsskiftet. Ana tycker det är problematiskt att hitta ersättare. Det är oklart om det i dagsläget finns någon med tid över och rätt profil inom programvaruteknik för att kunna ta över SSs roll som Masterkoordinator. SS ansvarar också för en kurs i Lp3. Frågan ställs angående möjligheten att hyra in mer personal för att undervisa i kurser inom ämnet programvaruteknik. GruKom anser att det är viktigt att lösa SSs ersättare så snart som möjligt bl.a. med tanke på kommande antagningsprocess till masterprogrammet.

BB har ansökt om att få gå i pension fr.o.m. årsskiftet. Han har kurser under vårterminen som i så fall behöver tillsättas.

Bemanning kring exjobb diskuterades. Hur många exjobb kan en lärare förväntas ta i relation till antal kurser denne ansvarar för och/eller andra arbetsuppgifter. Frågan bör klargöras anser GruKom. Studierektorerna planerar in antalet exjobb för varje lärare.

Budget:

Arne undrar över budget för kompetensutveckling. Patrik informerade om att det bör kunna tas pengar från Grundutbildningen centralt. GruKom förordar att kompetensutveckling borde schemaläggas och tas med i budget. GruKom menar att ett klargörande behövs angående de antal procent som institutionen ger för rollen som Masterkoordinator. Idag varierar det mellan 10, 15 och 20 %. Arne anser att det är önskvärt att göra ett samlat underlag för att synliggöra var brister finns i bemanningen kring kurser och vart det finns övertalighet. Studierektorerna kommer att träffas angående detta.

IMPACT

Stiftelsen har för 3 år avsatt pengar till utvecklilngprojekt på Masternivån. Ny ansökningsomgång pågår. Christer får i uppgift att undersöka möjliga projekt inom exjobb och forskarskolor.

Omtentor

Skrivelse har inkommit angående att antalet omtentamestillfällen är för många. Patrik skickar ett brev till vicerektor med frågan om att minska antalet omtentamen.

Kursplaner

Kursplanearbetet startar tidigare på GU än på Chalmers vilket hänger ihop med att kurserna vid GU utannonseras i kurskatalogen. Deadline för att lämna in revideringar eller ny kursplan var 3 oktober. Åsa redogjorde kort för de 6 kursplaner som inkommit (5 revideringar och 1 ny kurs). Wolfgang påtalade att det idag finns okunskap hos vissa lärare kring hur kursplanen för just deras kurs ser ut och hur kursen är upplagd i Ladok. Förslag: Institutionen bör skapa rutinen att alltid ge läraren kursplan och Ladok-utskrift på hur kursen är upplagd i samband med ett byte av kursansvar för en kurs. Diskussion fördes kring 0-poängsmoment. Är det något som vi förespråkar? Institutionen bör ha en policy kring detta anser GruKom.

Nästa möte är 3 november

Vid pennan

Åsa Lundgren