GruKomMars2008

Agenda för GruKom möte 080306, 14.30-16.00

 • (5m) Mötestider för resten av våren: måndagar 14.00-15.15
 • (15m) Laget runt: korta rapporter om aktuella frågor
 • (10m) Verksamhetsplan 2009-2013
 • (60m) Bemanning läsåret 08/09

Anteckningar Grukom 080306

Närvarande: VPref PJ, SR AB, SR OT, SR AL, SGL, RC.

(Ej närvarande: Aarne Ranta - ersätts av Uno Holmer från och med nu.)

 • (5m) Mötestider för resten av våren: prel. måndagar 14.00-15.15 (direkt före inst.mötet)
08040714-15rum Emeritus plan 4GruKom April 2008vecka 15
08050514-15ny tidGruKom Maj 2008vecka 19(tyvärr behöver vi kanske ändra tiden)
08060914-15-"-GruKom Juni 2008vecka 24
 • (15m) Laget runt: korta rapporter om aktuella frågor
  • PJ: (från Erland): Gemensam exjobbsmall för D&IT-inst.
   • Gemensam mall som försättsblad till exjobb på inst diskuterades. Informationsavd. bör se över hur mallen skall se ut. Vid halvårsskiftet 1 exjobbskod på inst, vi bör ha max 2 st mallar. Vi bör följa samma slags grafiska profil som lic. och dokt.avhandlingar.
   • Senare: PJ meddelar Erland som åter kontaktar Chalmers och GU och får fram deras informationsavdelningars mallar. Chalmers exjobbsmall för inst. gemensamma med GU är mycket nära det Erland föreslår. PJ drar detta ärende i lilla ledningsgruppen som är nöjda med förslaget. PJ lämnar över implementationen av detaljerna i profilen till informatör (Åsa).
  • AL: ser över datorsupport på inst. och tar fram gemensamma riktlinjer.
  • AB: inget särskilt
  • OT: bemanningsfrågan (återkommer nedan) för ID-området. Intäkter och utgiftergentemot ITU är ännu oklara (Olof fortsätter nysta).
 • (10m) Verksamhetsplan 2009-2013
  • tidsplan för strategiarbetet: Prel. plan till prefekt 080411 inför VP-dialog med rektor
  • PJ behöver hjälp med underlag till 080407 (från SR*3, GU-ansvarig, 6*MPK, Chalmers centralt?)
  • Avd. chefer lämnar underlag till prefekt 080314
  • VPref behöver plan från Studierektorerna + Masterkordinatorerna + GU ansvarig vad som händer på sikt, framtida planer, ideér, brister, prognos, studentantal, planer och strategi för ämnet och program. Vpref bett om en VP för grundutb centralt- studentprognos och strategi.
 • (60m) Bemanning läsåret 08/09
  • Ny "assistentjagare" (personalplanering, rekrytering av assistenter på kurser) inom SET+CS
  • Ny VPref.Gru sökes (ligger på prefekten att utse, men förslag behöver samlas in)
  • Ny MPK för NDS från någon gång i höst (troligen TO -> MP)
  • Catharina Coquand ombedd att lämna förslag till D&IT-repr. i Chalmers "Översyn av EDIT-området". Fundera på lämpliga kandidater.
  • Arne: bemanning kurser inom CE+NS
   • ett visst överskott på kursansvariga finns - särskilt om fler assistenttimmar omvandlas tillbaka till doktorand- resp. studentbemanning.
  • Olof: bemanning kurser inom ID
   • Det saknas lärare på vissa kurser inom Interaktionsdesign. Störst brist på Simuleringsmotorer. Finns det lärare på inst som kan hjälpa till? Arne och Olof skall prata vidare om detta. Inom Ubi.Com. och Phys. Comp. samt ID-projekt behövs en del teknikkompetens som kanske CE kan hjälpa till med.
  • Ana: bemanning kurser inom CS+SET
   • Inget nytt.
 • Övriga frågor:
  • Exjobbsrutiner på inst. från halvårsskiftet. En arbetsgrupp är utsedd där Erland och Kerstin ingår. Vi måste ha tydliga def. på hur exjobb skall se ut språkpolicy/rutiner, kursPM, regler, tillgängliga lokaler, utrustningspool mm.