Verksamhetsplan2009-2013

VP 2009-2013

(utkast 080411)

Grundutbildningen inom D&IT: Verksamhetsplan 2009-2013

1. Inledning

D&IT-institutionens grundutbildningen omsätter ca 60Mkr (inkl. GU) och omfattar ca 120 kurser och ca 1150 HST. År 2008 räknar vi total sett med ett smärre underskott på grundutbildningen och med oförändrat söktryck på kandidat resp. masternivå kommer intäkterna att minska med ett par miljoner de närmaste åren. Grundutbildningen sysselsätter ca 46 heltider inom våra fem ämnen:

CEComputer EngineeringDatorteknik
NSNetworks and SystemsNätverk och system
CSComputing ScienceDatavetenskap
SETSoftware Engineering and TechnologyProgramvaruteknik
IDInteraction DesignInteraktionsdesign

Vi har sju "egna" MSc-program:

IESDIntegrated Electronic System DesignElektronikkonstruktion
NDSNetworks and Distributed SystemsNätverk och distribuerade system
SDCSSecure and Dependable Computer SystemsSäkra och tillförlitliga datasystem
FoCALFoundations of Computing: Algorithms and LogicDatalogins grunder, algoritmer och logik
SETSoftware Engineering and TechnologyIngenjörsmässig programutveckling
IDInteraction DesignInteraktionsdesign
CSComputer Science

Övriga MSc-program som vi ger kurser på:

BioBioinformatics and systems biologyBioinformatik och biologiska system
ISDIntelligent Systems Design

Vi har enligt portalen:

 • 112 Chalmerskurser - vissa går två gånger per år
 • 66 GU-kurser: 21 BSc, 45 MSc. Ca 3 är GU-specifika, resten gemensamma med Chalmers.

(Not: nedanstående siffror är rätt storleksordning för 2008 men inte riktigt samma som slutgiltiga budgeten (som jag ännu ej har). Jag har inga siffror klara för kommande år.)

AvdelningGemCENSCSSETIDTot
BSc 8.83.57.210.51.331.3
MSc 3.46.85.87.53.726.7
tot 12.210.313.018.05.058.0
Studenter(HST) 2301862633561141147
Lärare(heltider)2,6511,17,567,8513,153,1545,46
Lärare/Student 4,83%4,07%2,99%3,70%2,77%3,96%
Studenter/Lärare 212533273625
Intäkt/Lärare 109913571673136915671287
Intäkt/Student 535550514351

2. Verksamhetsmål och operativa mål

2.1 Utbildning på grundläggande och avancerad nivå (ÖVP08 sid 5)

Verksamhetsmål 2009-2013

 • Lindholmen (inkl. ID, ITIT)
  • bra arbetsmiljö, fungerande dagligt samarbete med ITIT
  • goda kontakter mellan kurser / program och företag,
  • samarbete mellan Högskoleing.utb., KY-utbildning och basår
  • lärarfortbildning i någon form
  • Interaktionsdesign + visualisering + logistik i starkt masterprg.kluster
  • ev. omgjorda grundprogram: fordonselektronik, inbyggda system, nätverk / datakom., software testing
 • Kandidat
  • Enklare för studenter att byta mellan D, d, IT, DV-programmen
  • Förändra E, M, Z, F, BT så att det blir möjligt att välja ett "D&IT-spår" i stil med I-programmets IT-bas
  • Bättre samutnyttjande av kurser mellan högsk.ing.prg. och civ.ing.prg. samt datavetarprogrammet
  • Modernisera kursutbudet i samarbete med industri och masterföreträdare
 • Master
  • Samläsningar i utb. början ger utrymme för avancerade kurser i samarbete med industri resp. forskarutb.
  • internationellt etablerade program med större andel europeiska studenter
  • mera styrd exjobbs"kurs"
  • fler publicerbara examensarbeten
  • studenter aktiva som kursassistenter i lägre årskurser
  • bättre utnyttjande av studenternas varierande bakgrund (lära av varandra)
  • en D&IT-minor ger möjlighet för studenter på masterprogram utanför D&IT-området att komplettera sin utbildning med D&IT-kurser (bör kunna samordnas till viss del med D&IT-spåret för kandidatprogrammen
 • Personalutveckling
  • identifiera en "understudy" för varje kurs - ger stabilitet och kan användas för gradvis omskolning
  • pedagogiskt ledarskap: vi behöver minst tio lärare för olika roller (VPref, SR, MPK, PA, GUN-rep., etc.) så vi behöver ett kontinuerligt ledarskapsprogram
  • sträva efter forskande lärare och undervisande forskare
  • femårsplaner för pedagogisk utveckling
  • utvecklad ämnesterminologi både på engelska och svenska
 • Arbetsmiljö
  • effektiv kommunikaton sparar tid
  • tydliga roller skapar trygghet
  • lugnare tempo ger tid för eftertanke
  • mer samarbete ger ökad trivsel och skapar nya idéer
 • Rutiner
  • Tätare samarbete med studentcentrum på Chalmers och fakultetskansliet på GU
  • Färre timmar grundutbildningsadministration för lärare/forskare

http://wiki.portal.chalmers.se/cse/pmwiki.php/Education/Overview


Tidsplan för strategiarbetet:

 • 080314: Avd. chefer lämnar underlag till prefekt
 • 080406-7: underlag till VPref.Gru från
  • SR*3: Plan och strategi för ert ämne
  • GU-ansvarig: Plan och strategi för GU-utbildningen
  • 6*MPK: Plan och strategi för ert program
  • Chalmers centralt: Jag har bett om plan (studentprognos) och strategi
  • IT-fak. på GU: Jag har bett om plan och strategi
 • 080411: VPref.Gru lämnar underlag till prefekt inför VP-dialog med rektor

Existerande underlag:

Brev till MPK 080313

Strategic planning for the CSE education

As part of the long term, strategic planning of the CSE department, I have been asked to provide a plan for the CSE education by 080411. As input for this work I have asked the directors of studies locally and Chalmers centrally for input but I also want your help with strategic planning for the MSc level education. By 080406 I want a material for a strategic plan for the coming five years from each MSc programme (about one page of text). The text can be in Swedish or English and need not be "polished" - I just want some help in identifying where we should aim in the longer term. Concrete points to take up could be

 • subject drift / curriculum restructuring: is there a need to evolve the programme contents?
 • local BSc education connection: whishes about changes in the the way local BSc students can prepare for the MSc?
 • local PhD education connection: (similarly)
 • collaboration between programmes (locally, nationally, internationally?)
 • practical / adm. matters in need of improvement

Thanks in advance,

Patrik

PS. This text (and some more background material) is also available at the wiki: