GruKomSeptember2008

Agenda för GruKom 080825, 13.15-15.00 (September-mötet;-) 2008

Informationspunkter:

 • Ny VPref.Gru från 081101: Christer Carlsson
 • Tider för höstens möten då vicerektor/GUN och utskotten möter PA och VPref finns nu på
  http://document.chalmers.se/doc/448934815
 • ÖGRU med Z:
  • Institutionens masterprogram/Kandidatarbeten för Z
PA efterlyser förslag på valfria kurser som Z-studenter på olika masterprogram kan välja.
PA upplyser om möjligheten att lägga upp kandidatprojekt riktade mot Z på programwebsidan.
 • Studenttal HT 2008
  • Inga stora ändringar
  • Sena uppgifter gör det svårt att planera - deltagarantal på MSc-kurser blir inte klart förrän LP1 har börjat
  • TODO: Kontakta Chalmers centralt för att ändra terminsstart 2009.
 • ÖGRU med d:
  • Avtalet för hösten 2008 påskrivet utan ändring
 • Översättning av högskoletermer: http://www.hsv.se/sv-eng-ordbok

Diskussion:

 • Plan HT 2008
 • Bemanning av exjobbskursen
  • SR*3: Till nästa GruKom bör det vara klart vem som gör vad ang. exjobb 08/09
   • AB: Erland har problem att hitta handledare även om det är klart hur många exjobb någon skall göra.
   • PJ: Det är ändå viktigt att göra detta tydligt - lärare, studierektor, avd.chef, vpref - alla skall ha en gemensam bild av läget.
   • AB: Det är ibland problem med "tidsfönstret" - antalet "pågående" exjobb stämmer ofta inte med antalet inkommande/examinerade.
   • AL: Det kan behövas ett längre "tidsfönster": om någon handlett få exjobb under tre års tid är det svårare att slingra sig.
   • CC: Avd. chef kan "säga ifrån" när det behövs.
 • Assistentbemanning
  • Strategiskt / långsiktigt:
   • ansvarsfördelning mellan avdelningschef, studierektor och kursansvarig för tillsättning av ass.
   • hur skall bemanningen fördelas mellan (fast / doktorand / student )?
   • skall vi ha ett gemensamt system för hela inst.?
  • Operativt / kortsiktigt: hur skall vi hantera assistentbemanningen LP2?
   • "beställ" den administrativa delen av tjänsten från adm. (Vemdal)
 • Grundutbildningsbudget 2008 på projektnivå
  • Finns här men behöver korrekturläsas
  • Vemdal går igenom den och förklarar begreppen "Resultat" är ungefär "Resultatmål"
  • AB har fått underlag och Vemdal ordnar så att underlag kommer även till OT och AL
  • Utfall finns beröknat för första tertialet - om en dryg vecka kan andra tertialet beräknas - Vemdal ser till att det kommer ut
  • Notera att ekonomisystemet hanterar kursintäkter och länekostnader med 1/12 varje månad oberoende av när kurserna verkligen går eller när arbetet verkligen utförs. Det gör kopplingen mellan LADOK-körningar och resultatrapporter komplicerad under innevarande år.
 • Kommande möten
  • Det planerade mötet 081006 flyttas från eftermiddag till förmiddag

Detta hann vi ej med:

 • "Låt it genomsyra alla utbildningar" - Karin Markides artikel i Computer Sweden
  • Vi borde utnyttja detta till att utveckla och föreslå kurser som "alla" bör ta
 • Utse representanter till grundutb.kommitten på IT-fak.
  • IT-fakultetens GruKom
  • Förslag: VPref + GU-ansvarig + två till (GU-anställda? i så fall kanske Thierry + Olof?)
 • Marknadsföring av masterprogram