SR

Uppgifter som studierektor (SR) för grundutbildningen (för ett ämne inom D&IT-inst.):

Listan på roller: Roles

(Dessa uppgifter hör till grundutbildningens ledning inom institutionen - i flera fall är gränsdragningen mellan VPref.Gru och SR inte självklar.)

 • Deltagande i möten relaterade till institutionsangelägna grundutbildningärenden (GruKom)
 • Deltagande i möten med grundutb.adm. personal (GruAdm)
 • Deltagande i möten relaterade till läsveckoschemaläggning av kurser
 • Deltagande som viceprefekts ställföreträdare i centrala möten och informationstillfällen
 • Hantering av ekonomi / fakturor relaterat till grundutb.projekt (material, gästföreläsningar, etc.)
 • Hantering av generella förfrågningar gällande våra utbildningsprogram och kurser
 • Hantering av kursinformation och personalplanering i databasen Sture (some could be adm.work)
 • Hantering av specifika förfrågningar från studenter gällande akuta problem (resultatrapportering, exjobbsexaminator)
 • Information till lärare angående procedurer för rapportering av resultat, tentamina, examensarbetsrapporter, etc
 • Kontaktperson för frågor från PA resp. MPK
 • Kontaktperson för frågor från lärare
 • Kontaktperson för frågor från studentcentrum
 • Kontaktperson för frågor från studenter
 • Planering av lärartjänstgöring (inkl. %-fördelning mellan olika grundutb.projekt)
 • Planering av kursassistenter (doktorander + externt inhyrd personal)
 • Samtalsstöd och disussionspartner för lärare och kursassistenter
 • Uppföljning av inskickade kursbeskrivningar till Studieportal och GU-portal (examinatorer skriver dem)
 • Uppföljning av kursutvärderingar inklusive åtgärdshantering (t ex pedagogikkurser, lärarbyte)
 • Uppföljning av salsbokningar jmf. med kursers planerade genomförande
 • Uppföljning av lärartjänsgöring (collect course reports + updating STURE)
 • Uppföljning av resultatrapportering inklusive åtgärdshantering (underskrifter på resultatlistor, tryckning av exjobbsrapporter)
 • ÖGRU: Budgetarbete och förhandlingar relaterat till kurser som ges till studenter på Chalmers och GU
 • ÖGRU: Överenskommelse med utb.prg. (okt/nov) + uppföljning (jun)

Ännu ej klart:

 • JJ,CC?: Budgetarbete och förhandlingar relaterat till kurser som säljs externt (industri, etc)

Projects: (This are mainly tasks that come and go, some task going slower than others)

 • AB: reorg. of STURE
 • JJ, AB: economy model of courses (hopefully this task will end some time soon!): how to compute the cost of a course? how much is OH? CUL costs? etc
 • AB: change the routine about many things (course reports, exjobb distributions etc).